Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS) je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva kao i poboljšanje pravnog okvira i podrške u procesu evropskih integracija.

Realizacija ovih ciljeva zahteva veliko iskustvo u organizovanju događaja (obuka, sastanci fokus grupa, okrugli stolovi, komunikacija sa medijima), kao i u pripremi predloga / radnih tekstova za izmenu propisa, definisanju stavova, zalaganju za sprovođenje predloga UTS, kao i ostalih aktivnosti vezanih za promociju prava i reformu pravosuđa. 

Udruženje  je osnovano 2001.godine i danas članstvo UTS-a čini 550 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. 
UTS radi na promociji vladavine prava, reforme pravosuđa i promocije nezavisnosti tužilaštva u Srbiji kroz strukovno udruživanje, saradnju sa ekspertima u oblasti pravosuđa, saradnju sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, i organizaciju programa vezanim za osnaživanje civilnog sektora i pravosudnih institucija u Srbiji.

Opšti cilj projekata "Podrška procesu podele vlasti i osnaživanje nezavisnosti javnog tužilaštva" je unapređenje podele vlasti u Srbiji i pozicioniranje javnog tužilaštva kao nezavisne institucije u srpskom pravosuđu.

Specifični ciljevi su:

-Doprinos izradi strateških dokumenta u oblasti pravosuđa (Strategija reforme pravosuđa 2019-2023; revizija Akcionog plana za Poglavlje 23);

-Alternativni izveštaji o napretku u oblasti reforme javnog tužilaštva;

-Praćenje i promocija zaštite od neprimerenih uticaja na rad javnih tužilaca.

Planirane aktivnosti:

UTS će nastaviti da prikuplja informacije o statusu aktivnosti koje sprovode u cilju dalje reforme pravosuđa u Srbiji. Kroz sastanke sa članovima, kao i kroz konsultativne sastanke sa organizacijama civilnog društva i pravosudnim organima u Srbiji, UTS će raditi na pripremi komentara na strateška dokumenta koja su trenutno u izradi. Sistematizovani podaci, kao i predlozi koji će se definisati kroz ove sastanke, će biti sistematizovani kroz alternativni izvestaj o statusu reformi koji će uraditi UTS. Ovakav izveštaj će biti od velike značaja i pomoći u izradi finalnih verzija nove Strategije reforme pravosuđa, revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Ovakav konsultativni proces, kojim će upravljati ekspertski tim UTS-a, će doprineti povećanju transparentnosti u radu na ovim dokumentima kao i povećanje poverenja, kako građana tako i zaposlenih u sistemu, u pravosuđe. Pored ovih sastanaka koji su okrenuti ka nacionalnim partnerima, UTS će prisustvovati sastancima sa međunarodnim partnerima, kao što je Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju (MEDEL) i Međunarodno udruženje tužilaca (IAP), kako bi ih upoznalo sa rezultatima reformskih aktivnosti u srpskom pravosuđu, problemima koji se nalaze pred srpskim pravosuđem, kao i daljim pravcima rada. 

Paralelno sa ovim aktivnostima, UTS će nastaviti da promoviše nezavisnost tužilaca kroz podršku radu Poverenika za samostalnost tužilaštva pri Državnom veću tužilaca. Aktivnosti u ovom delu podrazumevaju dalji rad na uređenju regulatornog okvira vezanih za rad Poverenika kao i mere koje će pomoći u smanjenju neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačke funkcije.

Očekivani rezultati su:

Standardi nezavisnosti pravosuđa i nezavisnosti tužilaštva uključeni u tekst strateških dokumenata (nove Strategije reforme pravosuđa,revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23);

Nalazi iz Alternativnog izveštaja uključeni u Izveštaj EU o napretku Srbije i Non-paper o poglavlju 23 i 24;

Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca prepoznaju Udruženje Tužilaca Srbije (UTS) kao promotera i garanta samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva

Vesti