Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS) je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva kao i poboljšanje pravnog okvira i podrške u procesu evropskih integracija.

Realizacija ovih ciljeva zahteva veliko iskustvo u organizovanju događaja (obuka, sastanci fokus grupa, okrugli stolovi, komunikacija sa medijima), kao i u pripremi predloga / radnih tekstova za izmenu propisa, definisanju stavova, zalaganju za sprovođenje predloga UTS, kao i ostalih aktivnosti vezanih za promociju prava i reformu pravosuđa. 

Udruženje  je osnovano 2001.godine i danas članstvo UTS-a čini 550 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. 
UTS radi na promociji vladavine prava, reforme pravosuđa i promocije nezavisnosti tužilaštva u Srbiji kroz strukovno udruživanje, saradnju sa ekspertima u oblasti pravosuđa, saradnju sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, i organizaciju programa vezanim za osnaživanje civilnog sektora i pravosudnih institucija u Srbiji.

Opšti cilj projekata "Podrška procesu podele vlasti i osnaživanje nezavisnosti javnog tužilaštva" je unapređenje podele vlasti u Srbiji i pozicioniranje javnog tužilaštva kao nezavisne institucije u srpskom pravosuđu.

Specifični ciljevi su:

-Izrada pravosudnih zakona koji garantuju samostalnost javnom tužilaštvu;

- Informisanje javnosti o trenutnom položaju javnog tužilaštva u Srbiji kroz procenu ispunjenosti prelaznih merila iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23;

- Povećanje vidljivosti rada UTS široj javnosti.

Planirane aktivnosti:

Formiranje tima za Izradu polaznih osnova o optimalnim  standardima  samostalnosti javnog tužilaštva u pravosudnim zakonima;

Pisanje polaznih osnova o optimalnim  standardima  samostalnosti javnog tužilaštva u pravosudnim zakonima

Ključni predlozi UTS iz polaznih osnova izrađeni u formi pisanog predloga ili amandmana i predati radnim grupama za izradu pravosudnih zakona;

Priprema Tehničkog izveštaja o napretku u reformi pravosuđa;Objavljivanje i distribucija Tehničkog izveštaja za 2022. godinu;

Izrada promo materijala na osnovu nalaza iz Tehničkog izveštaja (infografik, liflet, publikacija, video)

Uređivanje sajta UTS (formatiranje rubrika,tekstova, aktivnosti)

Izrada kvartalnog newsletter-a UTS na srpskom i engleskom

Organizacija izborne Skupštine UTS sa konferencijom otvorenom za javnost

Prisustvo godišnjem sastanku Upravnog odbora MEDEL-a

Očekivani rezultati su:

Izrađene polazne osnove o optimalnim standardima samostalnosti javnog tužilaštva

Usvojeni ključni predlozi UTS iz polaznih osnova u predloge pravosudnih zakona

Izrađen Tehnički izveštaj u pisanoj formi

Prisutnost Udruženja u medijima na temu samostalnosti tužilaštva, EU integracija i reforme pravosuđa