Centar za istraživačko novinarstvo

Istraži, pokaži, raspravi: novinarsko istraživanje ugrožavanja životne okoline u lokalnim zajednicama

Projekat predviđa produkciju istraživačkih priča i javne tribine o problemima u vezi sa klimatskim promenama, zaštiti i održivom korišćenju prirodnih resursa, žaštiti životne sredine i održivom razvoju lokalnih zajednica, a u kontekstu primene propisa, EU standarda i međunarodno priznatih obaveza.

Specifični ciljevi projekta: 

1) Unaprediti kvalitet javne debate i informisanosti građana o gore navedenim temama, a u kontekstu EU integracija i doprineti podsticanju učešća javnosti u donošenju odluka;  

2) Nalazima istraživačkih priča i dijalogom na tribinama u lokalnim zajednicama podstaći uticaj civilnog društva na vlasti i ojačati ulogu civilnog društva u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU.

Period implementacije projekta je april - septembar 2017. godine na području cele teritorije Srbije.

Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) je dobitnik European Press Prize za istraživačko novinarstvo 2017. godine. Dobitnik je i šest nacionalnih nagrada za istraživačko novinarstvo. Do sada je objavio oko 150 priča, pre svega istraživačkih, koje se bave vladavinom prava, korupcijom, organizovanim kriminalom (i vezom organizovanog kriminala sa biznisom i politikom), javnim finansijama. CINS se poslednjih godina u posebnim projektima bavi istraživanjem tema u vezi sa energetikom i zaštitom životne sredine u Srbiji. Član je Balkan Green Foundation, koalicije NVO-a. CINS-ov tim redovno drži obuku novinara za istraživačko novinarstvo. 

CINS-ov tim (urednica, istraživački novinari, fact-checker, projekt koordinator) će na projektim aktivnostima sarađivati sa lokalnim novinarima. 

Aktivnosti: 

1. Objavljavljivanje i promocija 3 kompleksne istraživačke priče. Priče će se u gore navedenom tematskom kontekstu baviti i transparentnošću i odgovornošću javnih vlasti, kao vladavinom prava i poštovanjem ljudskih i manjinskih prava;

2. Organizacija i izvođenje 3 tribine u lokalnim zajednicama na temu istraživačke priče koja je rađena u vezi sa problemima u toj zajednici. Učesnici će biti: građani, eksperti, predstavnici relevantnih OCD-a, vlasti, novinari i drugi zainteresovani.

Rezultati: 

  1. Unapređen kvalitet medijskog izveštavanja i povećan broj medijskih objava koje sadrže objektivne i značajne informacije o demokratskom razvoju i procesu pristupanja Srbije EU;
  2. Unapređen kvalitet doprinosa i učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou;
  3. Ojačani kapaciteti OCD-a za dijalog sa javnim vlastima pomoću kredibilnih, dokazanih činjenica i velike vidljivosti nalaza CINS-ovih priča.