ENECA

ENECA je lokalna nevladina organizacija koja je svoj rad i delovanje otpočela 2005. godine sa sedištem u Nišu. Naša misija je lokalni održivi razvoj u regionu jugoistočne Evrope. Nastojimo da kontinuirano i dosledno pratimo i odgovorimo na potrebe naših klijenata i partnera, obezbedimo okruženje u kome će oni unaprediti svoje poslovanje, znanja i sposobnosti. Kroz razvojne projekte vredne oko 4 miliona eura, implementiranih individualno ili u partnerstvu sa lokalnim ili internacionalnim partnerim, ENECA je do sada podržala više od 2.500 malih biznisa. Projekti koje ENECA realizuje zasnivaju se na konceptu održivog razvoja, pri čemu vodimo računa o nacionalnim i lokalnim strategijama, kao i međunarodnim standardima, s obzirom na to da sarađujemo i sa međunarodnim organizacijama.

Naši ciljevi:

 • Promocija i podsticaj lokalnom održivom razvoju,
 • Zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoj preduzetništva i MSP sektora kroz podsticaj ekonomskom razvoju,
 • Podizanje životnog standarda ugroženih grupa kroz ekonomsko osamostaljivanje,
 • Razvoj ljudskog kapitala i njegovo prilagođavanje potrebama tržišta rada putem adekvatnog obrazovanja i obuka,
 • Umrežavanje lokalnih institucija, organizacija, preduzetnika i preduzeća u jugoistočnoj Evropi sa zajedničkim ciljem daljeg ekonomskog rasta i razvoja,
 • Promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti,
 • Podsticanje razvoja ekološke svesti građana,
 • Zaštita i poboljšanje životne sredine i zdravlja kroz edukaciju i propagiranje.

Plan delovanja u narednom periodu usmeren je na stvaranje povoljne klime za razvoj preduzetništva kroz projekte čija realizacija je u predviđena u ovoj i narednoj godini. U 2022. godini ENECA će implementirati projekat Partnerstvo za privredni razvoj u okviru BOŠ programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji uključivanjem civilnog sektora u procese donošenja odluka.

Specifični cilj projekta je ojačati kapacitete šest OCD / aktivista / grupa građana iz nišavskog okruga za učešće u procesu donošenja odluka, transferom znanja i veština za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga.

U okviru projekta, kako bi se postigli definisani ciljevi, biće sprovedene sledeće aktivnosti:

 • Informisanje ciljne grupe i odabir učesnika projekta;
 • Organizovanje okruglog stola o značaju EU i poglavlja 20
 • Organizovanje treninga za pisanje predloga praktičnih politika
 • Pružanje mentorske prodrške
 • Izrada koncepata javnih politika i one-pagera
 • Promocija projekta i predloga politika;
 • Izveštavanje.

Očekivani reziltati projekta su:

 • Odabrani krajnji korisnici za direktnu projektnu podršku
 • Definisani problemi MMSPP sektora i sektora poljoprivrede u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom
 • Ojačani kapaciteti 6 projektnih korisnika za izradu i predstavljanje praktičnih politika
 • Izrađeni koncepti javnih politika i one-pageri;
 • Promotivni materijali izrađeni i promovisani za potrebe zagovaračke kampanje i povećanje vidljivosti projekta
 • Finalni izveštaj pripremljen i predstavljen donatoru.