ENECA

ENECA je lokalna nevladina organizacija koja je svoj rad i delovanje otpočela 2005. godine sa sedištem u Nišu. Naša misija je lokalni održivi razvoj u regionu jugoistočne Evrope. Nastojimo da kontinuirano i dosledno pratimo i odgovorimo na potrebe naših klijenata i partnera, obezbedimo okruženje u kome će oni unaprediti svoje poslovanje, znanja i sposobnosti. Kroz razvojne projekte vredne oko 4 miliona eura, implementiranih individualno ili u partnerstvu sa lokalnim ili internacionalnim partnerim, ENECA je do sada podržala više od 2.500 malih biznisa. Projekti koje ENECA realizuje zasnivaju se na konceptu održivog razvoja, pri čemu vodimo računa o nacionalnim i lokalnim strategijama, kao i međunarodnim standardima, s obzirom na to da sarađujemo i sa međunarodnim organizacijama.

Naši ciljevi:

 • Promocija i podsticaj lokalnom održivom razvoju,
 • Zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoj preduzetništva i MSP sektora kroz podsticaj ekonomskom razvoju,
 • Podizanje životnog standarda ugroženih grupa kroz ekonomsko osamostaljivanje,
 • Razvoj ljudskog kapitala i njegovo prilagođavanje potrebama tržišta rada putem adekvatnog obrazovanja i obuka,
 • Umrežavanje lokalnih institucija, organizacija, preduzetnika i preduzeća u jugoistočnoj Evropi sa zajedničkim ciljem daljeg ekonomskog rasta i razvoja,
 • Promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti,
 • Podsticanje razvoja ekološke svesti građana,
 • Zaštita i poboljšanje životne sredine i zdravlja kroz edukaciju i propagiranje.

Plan delovaja u narednom periodu usmeren je na stvaranje povoljne klime za razvoj preduzetništva kroz projekte čija realizacija je u predviđena u ovoj i narednoj godini. U 2020. ENECA će inplementirati projekat „Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“ u okviru BOŠ programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji uključivanjem poslovnog sektora u procese donošenja odluka.

Specifični cilj projekta odnosi se na ojačavanje kapaciteta  mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) nišavskog okruga za učešće u procesu donošenja odluka, transferom znanja i veština za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga.

U okviru projekta, kako bi se postigli definisani ciljevi, biće sprovedene sledeće aktivnosti:

 • Informisanje ciljne grupe i odabir učesnika projekta,
 • Oraganizovanje okruglog stola o značaju EU i poglavlja 20,
 • Organizovanje radionice „Mapiranje stejkholdera“,
 • Organizovanje treninga za pisanje predloga praktičnih politika,
 • Izrada i predstavljanje predloga praktičnih politika,
 • Organizovanje završnog promotivnog događaja,
 • Promotivne aktivnosti,
 • Izveštavanje.

Očekivani reziltati projekta su:

 • Odabrana preduzeća i preduzetnici za direktnu projektnu podršku,
 • Definisani problemi MMSPP sektora u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom,
 • Organizovani radionica i treninzi za korisnike projekta,
 • Mapirani ključni stejkholderi u procesu kreiranja i usvajanja javnih politika za MMSPP sektor,
 • Ojačani kapaciteti 10 MMSPP-a za izradu i predstavljanje praktičnih politika,
 • Izrađena studija javne politike i siže javne politike,
 • Javna politika dostavljena donosiocima odluka,
 • Šira javnosti upoznata sa izrađenom javnom politikom,
 • Povećana vidljivost projekta – uspešno realizovane promotivne aktivnosti,
 • Finalni izveštaj pripremljen i predstavljen donatoru.