Vesti

Komunikacija sa medijima i civilno društvo - kome su namenjene naše poruke?

Civilno društvo i mediji predstavljaju važan korektivni alat i alarm za ukazivanje na nepravilnosti sa kojima se društvo suočava. Svojim delovanjem organizacije civilnog društva zagovaraju interese svih nas, ali i omogućavaju da se glasovi građana/ki čuju, prepoznaju i uvaže. Slobodni mediji koji istinito i pravovremeno informišu građane nesumnjivo predstavljaju neizostavan korak ka društvu zasnovanom na demokratskim vrednostima. Međutim, kako bi organizacije civilnog društva i mediji mogli da dođu do što većeg broja ljudi, informišu javnost o onome šta rade i podstaknu ih da uzmu učešća u procesu donošenja odluka, neophodno je da se toj javnosti na pravi način i obrate. 

Kako bi organizacije civilnog društva i mediji mogli da dele svoje poruke sa željenom zajednicom važno je na pravi način odrediti kome su to njihove poruke namenjene. Kada se razmišlja o tome ko čini našu zajednicu, potrebno je zapitati se na koji način ono što radimo može biti u vezi sa potrebama, željama i zahtevima ljudi kojima treba upravo ono što mi možemo da ponudimo. Ključne poruke koje šaljemo javnosti moraju se prilagoditi ciljnoj grupi sa kojom komuniciramo kako bi se naše vrednosti, stavovi i sve što čini identitet i brend organizacije ili medija verodostojno predstavili. 

Komuniciranje organizacija civilnog društva i medija sa javnosti važno je zbog veće vidljivosti, promocije i prepoznatljivosti njihovog rada. Da bi se uspešno prenela poruka neophodno je koristiti kanale i alate komunikacije koji su prilagođeni javnosti kojoj se obraćamo. Kanali komunikacije predstavljaju važan način za slanje poruke i mogu biti različiti - direktna komunikacija ili razgovor, oglašavanje na sajtu ili društvenim mrežama najčešće su korišćeni kanali, dok alatima poput brošura, plakata, materijala poruku prenosimo do ciljane javnosti. Jedan kreativni proces u kome nastaje komunikaciona strategija podrazumeva prikupljanje i inkubaciju informacija, zatim nastajanje ideje, integraciju i najzad ilustraciju kojom se organizacija ili medij predstavlja odabranoj javnosti. 

Za organizacije civilnog društva i medije koji deluju na lokalu, pronalazak pravog načina za komunikaciju sa ciljanom zajednicom ili ostvarenje kontakta sa već profilisanim medijima koji bi mogli dalje da prenesu njihove poruke, često može biti izuzetno težak. Upravo zato je važno osnažiti lokalne aktere i uputiti ih na konkretne alate i strategije koje mogu da koriste kako bi što efikasnije svoj rad promovisali i podelili sa ciljanom zajednicom. 

U Vrnjačkoj Banji je 16-18. marta održana radionica o komunikaciji sa medijima,  kriznoj komunikaciji i izgradnji zajednice, u kojoj je učestvovalo 11 partnerskih organizacija.

Radionicu je organizovala Beogradska otvorena škola u okviru projekta “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, koji se realizuje uz pomoć Ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu.