Vesti

NKD: Inicijativa za formiranje lokalne kancelarije za ljudska prava

U gradskoj kući Grada Kragujevca juče je, u organizaciji Roma centra, održan sastanak na kome je predstavljena inicijativa za formiranje lokalne kancelarije za ljudska i manjinska prava Grada Kragujevca. Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada, nadležnih institucija kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim i manjinskim pravima. 

Predstavljanju nalaza alternativnog izveštaja o sprovođenju Zakona o zabrani diskriminacije, na osnovu čijih nalaza je pokrenuta inicijativa, prisustvovao je i profesor doktor Nedeljko Milovanović, član gradskog veća Grada Kragujevca koji je govoreći o značaju međuinstitucionalne i međusektorske saradnje, posebno osvrnuvši se na saradnju sa civilnom sektorom, dao podršku inicijativi i najavio mogućnost formiranja Odeljenja i kancelarije za ljudska i manjinska prava, u okviru Gradske uprave Grada Kragujevca.

Alternativni izveštaj o sprovođenju Zakona o zabrani diskriminacije, na kome je radio Roma centar, pokazao je da je prema zvaničnim podacima policije, suda i tužilaštva u Šumadijskom okrugu, u periodu od prethodnih šest godina, bilo svega četiri postupka vođenih po osnovu diskriminacije, dok je Poverenik za ravnopravnost, u istom periodu i po istom osnovu primilo više od 70 pritužbi građana koji žive na teritoriji Šumadijskog okruga.

Podaci su takođe pokazali da Ministarstvo policije, nadležni sud i tužilaštvo nemaju sistem praćenja primene Zakona što onemogućava praćenje efekata ali i sistemski pristup borbi protiv diskriminacije predviđen akcionim planovima za poglavlje 23 i primenu Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije. Istraživanje je pokazalo i da učešće u analizi primene Zakona koja je izrađena u okviru posebne radne grupe i koja je i dalje nedostupna javnosti, suprotno merama iz akcionog plana, nisu uzele sve nadležne institucije što ukazuje na nedovoljnu saradnju samih institucije koje se bave ovom temom.

Prilikom predstavljanja inicijative i nalaza programski menadžer Roma centra, Slavoljub Đorđević istakao je i potrebu za boljom informisanošću građana, posebno pripadnika manjinskih grupa, o načinima i mehanizmima za zaštitu prava, a predstavnik Grada, gospodin Milovanović, podsetio je da je Kragujevac prošle godine potpisao sporazum o unapređenju položaja Roma i da je Grad prošle godine projekte iz ove oblasti podržao sa oko tri miliona dinara, naglasivši da bi obzirom na značaj teme, ta cifra u narednom periodu mogla biti i veća.