Vesti

ZELENE JAVNE NABAVKE MESTO VISOKIH KORUPTIVNIH RIZIKA

Gotovo 10% realizivoanih zelenih javnih nabavki na nacionalnom nivou odvijaju se u pregovaračkom postupku, sa i bez poziva, što se može okarakterisati kao potencijalni visoki rizik od korupcije. Uprava za javne nabavke po nepisanom pravilu odobrava zahteve za pregovaračke postupke bez adekvatnih uvida u važeće tržište i eventualne ponude. Najviše nabavki u pregovaračkom postupku odnose se na nabavku radova na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotokova, kao i na seču i izvlačenje drvnih sortimenata.

U predhodnom periodu obrađeno je ukupno 710 postupaka javnih nabavki i sve su evidentirane u bazi podataka. Najviše postupaka monitorisano je kod JP „Srbijašume“ – 457, zatim JVP Srbijavode – 153, Ministarstva zaštite životne sredine  – 39, dok je na nivou JLS : Loznica, Priboj, Prijepolje, Čačak, Arilje i Bajina Bašta monitorisana ukupno 61 javna nabavka koja je u nekom segmentu imala veze sa očuvanjem životne sredine.

Sa druge strane, i u ovom projektnom ciklusu pratili smo i mišljenja izdata od Uprave za javne nabavke za gore pomenute subjekte. Od posmatranih 710 postupaka, njih 65 (dakle skoro 10%) realizovano je uz pozitivno mišljenje Uprave u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, od čega je čak 63 mišljenja izdato JVP Srbijavode za nabavku radova na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotokova.

U obrazloženjima zahteva naručilac navodi da je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“ broj 54/1996) za obavlјanje vodoprivredne delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa. Prema Zakonu o vodama („Službeni glasnik RS“ br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon; Zakon o vodama) vodna delatnost obuhvata uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja. Pored JVP „Srbijavode“ vodnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, bez Autonomne pokrajine Vojvodina, obavlјaju i vodoprivredna društva čije isklјučivo pravo da obavlјaju određene poslove iz delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća, proizlazi iz člana 53. stav 5. i 6. Zakona o vodama. Navedenim odredbama Zakona o vodama utvrđeno je da odbranu od poplava na vodama I reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini sprovodi javno vodoprivredno preduzeće i pravno lice koje ima licencu za obavlјanje poslova iz člana 112. stav 1. tačka 3) do 8) za određeno područje, odnosno vodnu jedinicu ili deo vodne jedinice (sektor, deonica, hidromelioracioni sistem), te da pravno lice koje sprovodi odbranu od poplava na određenom području vrši i održavanje i stara se o funkcionisanju zaštitnih i regulacionih vodnih objekata i hidromelioracionih sistema na tom području, prati stanje tih objekata i izvodi sanacione radove i hitne intervencije na tim objektima. Naručilac takođe navodi da je za obavlјanje pomenutih poslova neophodno postojanje licence propisane članom 112. Zakona o vodama. S tim u vezi, Rešenje koje izdaje Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcije za vode, odnosi se na obavlјanje poslova: sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda; staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema; održavanja regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima; održavanja hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje; izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima i praćenja stanja vodnih objekata. Naručilac dalјe navodi da se prema Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2019) utvrđuje da privredno društvo sprovodi odbranu od poplava od spolјnih i unutrašnjih voda na deonicama i sektorima na koje se pomenuto rešenje odnosi.

PAKT smatra, i na to smo ukazivali Upravi za javne nabavke, da saglasnost Uprave zanemaruje činjenicu da trenutno u Republici Srbiji postoji preko trideset preduzeća sa pomenutom licencom i da se regionalne odrednice (deonice i sektori) ne mogu smatrati „razlogom povezanim sa zaštitom isključivih prava“ kada nabavku mora izvršiti samo određeni ponuđač. Uprava se do sada oglušila o naše sugestije, pa u narednom periodu predstoji naporan zagovarački proces kako bi se izmenile postojeće zakonske odredbe i zaštitio javni interes i javni novac. Da su ovakvi postupci sa stanovišta zloupotreba i korupcije visokoriznični pokazalo je i istraživanje PAKT-a i jedna od krivičnih prijava po kojoj trenutno postupa Uprava kriminalističke policije – odeljenje za borbu protiv korupcije u Kraljevu.

___________________________________________________________________________

Još jedan od poražavajućih nalaza PAKT-a u ovom projektnom ciklusu odnosi se na proaktivnost zvaničkog portala Ministarstva za zaštitu životne sredine na kojem se ne nalaze podaci o javnim nabavkama koje ovo ministarstvo sprovodi. I ne samo to, u zvaničnom informatoru o radu mogu se samo naći šturi podaci o budžetu odnosno izvodi budžeta Republike Srbije koji se odnose na ovo ministarstvo.

___________________________________________________________________________

Kako se štitimo od poplava ?

PAKT-u i RZAV-u se obratio M. M. – čuvar korisnika ribolovnog područja „Zapadna Morava“ Balkan eko tim iz Prijepolja, sa molbom da ispitamo sumnjive aktivnosti koje su oni primetili na reci Moravici u opštini Požega, odnosno da se na lokaciji pomenute reke odvija, prema njihovim saznanjima, nelegalan iskop šljunka i da se materijal deponuje na plac privatne firme. Istražujući po ovoj prijavi, projektni tim PAKT-a je utvrdio da se radi upravo o jednoj od javnih nabavki na koje Uprava daje pozitivna mišljenja, a radi se o hitnim radovima na sanaciji vodnih objekata za zaštitu od voda oštećenim u poplavama, na čije nepravilnosti već godinama ukazujemo. Istražujući slučaj, utvrdili smo da se radi o Ugovoru Po br. 3804-181/7-2017 od 12.10.2017. godine. vrednom 13.852.328 rsd bez PDV-a. O kakvoj se hitnosti radilo govori i podatak da su se radovi izvodili krajem 2018. godine, skoro godinu dana nakon dodele ugovora, što  je za naše istraživače bio glavni indikator. U međuvremenu, PAKT-u i RZAV-u je od strane Balkan eko tima iz Prijepolja dostavljen i video materijal na kome se jasno vidi da se iskopani materijal iz reke Moravice deponuje na privatnu parcelu 1527/2 preduzeća „PERFOM“ doo iz Požege. Istraživači PAKT-a su uvidom u konkursnu dokumentaciju javne nabavke br 181/2017 u odeljku „Tehnička dokumentacija“ utvrdili da je tačkom 4. predviđeno izvođenje sledećih radova : Mašinski iskop rečnog nanosa i odvoženje do deponije, dok će deo materijala biti korišćen za zatrpavanje manjih oštećenja obale, a deo deponovan na obalama u vidu nasipa. Istraživači PAKT-a u saradnji sa pravnim timom su utvrdili da suprotno javnoj nabavci i nameni iskopanog rečnog materijala preduzeće „Morava“ iz Čačka vrši iskop i deponovanje šljunka na privatnoj parceli preduzeća PERFOM iz Požege na kojoj se vrše pripremni radovi na izgradnji industrijske hale. S obzirom da smo kroz uvid u Ugovor i konkursnu dokumentaciju zaključili da preduzeće „Morava“ iz Čačka nije vlasnik iskopanog šljunka, pa ga samim tim i ne može suprotno Ugovoru o javnoj nabavci prodavati trećem licu i stavljati u dalji promet, podneli smo Krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Čačku protiv NN lica u preduzeću „Morava“ zbog Krivičnog dela – Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi stav 1. KZ. Nakon intenzivne komunikacije sa Tužilaštvom u Čačku, u martu ove godine smo obavešteni da slučaj istražuje i vodi Odeljenje za borbu protiv korupcije – Kraljevo (odsek Užice), a pred sam kraj projektnih aktivnosti M. M. i Nataša Milivojević dobijaju poziv od Odeljenja za borbu protiv korupcije da daju iskaz povodom ovog slučaja. Kao aktivan podnosilac prijave PAKT će pratiti dalji razvoj istražnog postupka u ovom slučaju.