Vesti

Održan regionalni sastanak krovnih saveza

Krovna organizacija mladih Srbije je 27.04. organizovala online sastanak regionalnih krovnih saveza na kom su učestvovali predstavnici Mladinskog saveza Slovenije – MSS, Nacionalnog kongresa mladih Albanije – KRK, Crnogorskog omladinski forum - COF, Vijeća mladih Brčko diskrikt – VSMBD, Mreže mladih Hrvatske – MMH kao i Vjeća mladih Federacije BiH – VMFBiH. Sastanak je organizovan sa ciljem boljeg umrežavanja krovnih saveza kroz razgovor o trenutnim dešavanju u omladinskom sektoru u državama regiona u kontekstu COVID-19, kao i potencijalnim načinima za prevazilaženje prepreka u novonastaloj situaciji.

Kao glavna prepreka sa kojom se krovni savezi, kao i generalno organizacije civilnog društva suočavaju istaknut je izostanak mera od strane regionalnih vlasti, a koje se eksplicitno odnose na NVO i veliki broj zaposlenih u njima. Osim u Sloveniji, nigde u region nije jasno da li se usvojene mere, poput poreskih olakšica i subvencija koje se odnose na biznis sector, takođe odnosi I na nevladin sektor. Takođe, javlja se pitanje državnih fondova iz kog se organizacije omladinskog sektora, osim u slučaju KRK, delom finansiraju. Iz tog razloga organizacije civilnog sektora pokrenule su niz inicijativa i peticija kako bi ujedinjeni od svojih vlasti zatražili definisanje položaja organizacija i mera koje se na njih odnose. Svim organizacijama je zajedničko to što su većinu svojih planiranih aktivnosti, kako bi one uopšte bile realizovane reorganizovali ili sporvode online.

Savezi su u fokus svog sastanka stavili i položaj svojih organizacija članica, te je od strane MMH predloženo da se organizacije članice oslobode plaćanja članarina kako bi sa njih skinut taj izdatak u vreme kada je svima finansijska situacija otežana. Dodatno, kako bi ojačali kapacitete svojih čalnica dogovoreno je i organizovanje niza webinara koji će pokrivati teme o kampanjama i plaćenim promocijama na društvenim mrežama do EU dijaloga sa mladima, gde će svoje dugogodinje iskustvo sa organizacijama podeliti predstavnici Mladinskog saveza Slovenije i Mreže mladih Hrvatske. Bitan deo razgovora bila je upravo i tema EU dijaloga sa mladima. S obzriom na različit stepen iskustva krovnih saveza iz regiona kada je u pitanju ova tema, kao i zapažanjima da je mladima neophodna dodatna edukacija o strukturiranom dijalogu, doneta je odluka da savezi udruženo realizuju webinar na temu EU dijaloga sa mladima. Ovaj trenutak, kada su države regiona u vanrednom stanju čini se kao pravi za razgovor o veoma bitnim temam za razvijanje omladinske politike na lokalnom nivou i unapređenju strukturiranog dijaloga. 

Osim mapiranja prepreka sa kojima se suočavaju i iznesenih predloga kako se one mogu prevazići, predstavnici organizacija su još iznele i niz predloga i mogućnosti za zajedničko delovanje i jačanje kapaciteta krovnih saveza, a samim tim i poboljšanju položaja mladih u region, kako u toku pandemije, tako i nakon nje.tg