Krovna organizacija mladih Srbije

Glas mladih u demokratskim procesima

Krovna organizacija mladih srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 104 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije, čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. 

Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi četiri programa: nacionalni, lokalni, međunarodni i program jačanja kapaciteta, koji su uspostavljeni prema okvirima i nivoima donošenja odluka. Od 2019. godine, KOMS sprovodi i posebnu programsku celinu - održivi razvoj. 

Projekat Glas mladih u demokratskim procesima KOMS sprovodi kontinuirano već četvrtu godinu. Projektom se osnažuju mladi da uzmu aktivno učešće u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Kao krovni savez organizacija mladih i za mlade, KOMS ima jedinstvenu poziciju i obavezu da zagovara uvođenje formalizovanog i institucionalizovanog dijaloga između mladih i donosioca odluka i da radi na tome da se javne politike kreiraju u skladu sa potrebama mladih. Ključni društveni problem na koji je projekat usmeren jeste nedovoljno učešće mladih u procesima donošenja odluka na svim nivoima, nerazumevanje donosilaca odluka za potrebe mladih i manjak ili odsustvo razgovora i dijaloga između mladih i donosilaca odluka. Takođe, nedovoljna zainteresovanost mladih za učešće i uticaj na donošenje odluka je drugi problem na koji projekat svojim aktivnostima odgovara.

Opšti cilj projekta jeste da mladi i predstavnici/e mladih aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka i doprinose izgradnji demokratske kulture u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Specifični ciljevi projekta: 1. Kontinuirano vršiti nadzor, pratiti i doprinositi unapređenju rada aktera omladinske politike u Republici Srbiji na svim nivoima upravljanja. 2. Zagovaranje uspostavljanja održivih mehanizama dijaloga donosioca odluka sa mladima na svim nivoima upravljanja u Republici Srbiji. 

Očekivani rezultati projekta su: Izrađen i promovisan Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. Mladi i akteri omladinske politike informisani o rezultatima Alternativnog izveštaja i koriste podatke istraživanja u svom radu. Kreiran i objavljivan set alata za ostvarivanje standarda omladinske politike na lokalnom nivou. Mladi članovi i članice Saveta za mlade su osnaženi da učestvuju u radu Saveta za mlade. Formulisane inicijative za sastanke Saveta za mlade. Odlučionice - lokalne inicijative mladih i donosioca odluka sprovedene u lokalnim zajednicama i promovisane među mladima. Sprovedena kampanja za osnivanje kokusa i odbora i osigurana podrška mladih narodnih poslanika/ca u sazivu Skupštine.

Glavne aktivnosti na projektu su:

1. Praćenje i unapređenje rada subjekata omladinske politike:

- Objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji;

- Kampanja promocije preporuka iz Alternativnog izveštaja;

- Kreiranje i objavljivanje seta alata za ostvarivanje standarda omladinske politike na lokalnom nivou;

- Rad mladih članova i članica Saveta za mlade

2. Uspostavljanje održivih mehanizama za unapređenje položaja mladih

Širenje KOMS mreže lokalnih zagovarača – Odlučionice;

- Kreiranje inicijativa i politika za unapređenje lokalne i nacionalne omladinske politike;

- Saradnja i iniciranje ka Savetu za mlade Vlade Republike Srbije

 

Ovim aktivnostima KOMS potpomaže demokratičnost u društvu i učešće mladih osoba u procesima donošenja odluka ali i kreira sistemsku podršku mladima na nivou države i lokalnih zajednica.

Za sva dodatna pitanja i informacije o radu Krovne organizacije mladih Srbije, možete nas kontaktirati putem mejla: office@koms.rs ili broja telefona: +38162467277..


 

Vesti