Vesti

Lokalne zajednice po meri mladih: Odlučionice 2.0 – otvorene prijave!

Godinama unazad, Krovna organizacija mladih Srbije podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Iz različitih programa kojima smo podsticali aktivizam mladih na lokalu razvila se vizija o Odlučionicama, programu u okviru kog mladi dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za sporovođenje inicijativa u saradnji sa lokanim institucijama.

Šta su Odlučionice?

Odlučionice predstavljaju program tokom kog predstavnici/e jedinica lokalne samouprave (opština i gradova), đačkih parlamenata i organizacija civilnog društva (udruženja) prolaze zajedničke obuke na kojima uče o omladinskoj politici, aktivizmu i načinima uključivanja mladih u lokalne zajednice. Nakon programa oni postaju deo mreže lokalnih koordinatora/ki za dijalog sa mladima, tako što unapređuju saradnju mladih i donosioca odluka. Konkretna aktivnost kojom će lokalni koordinatori/ke započeti svoj zajednički rad, jeste realizacija lokalne inicijative nastale kroz program u svojoj zajednici.

Ko su lokalni koordinatori/ke?

Lokalni koordinatori/ke su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji učestvovanjem u ovom procesu stiču potrebna znanja i veštine za unapređenje saradnje institucija i predstavničkih tela mladih i zajedničkim radom unapređuju položaj i brigu o mladima kroz sprovođenje inicijativa za promene u lokalnim zajednicama.

Da li su dosadašnji procesi dali rezultate?

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 16 lokalnih zajednica širom Srbije, koje su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima. Ovim pozivom KOMS namerava da proširi mrežu lokalnih koordinatora/ki, kako bi mladi i donosioci odluka mogli da zajedno odlučuju u većem broju lokalnih zajednica. Na ovaj način, ne samo da će sve tri strane imati priliku da zajedničkim radom kreiraju nova rešenja u svojim zajednicama, već će i različite lokalne zajednice imati mogućnost da se međusobno povezuju i razmenjuju iskustva. Podstičemo saradnju unutar opština i gradova ali i njihovu međusobnu saradnju!

 

Kako izgleda program?

Program Odlučionica se sastoji iz tri koraka: 

 

  1. 1.      Konsultativni proces

Ovaj proces realizujemo kako bismo se upoznali sa stanjem omladinske politike u prijavljenim lokalnim zajednicama, mogućnostima za mlade, mladima koji žele da utiču na promene i liderima svojih zajednica (predstavnicima JLS, organizacijama civilnog društva i đačkog parlamenta). U okviru ovog procesa biće održan jedan onlajn sastanak sa svim zainteresovanim mladima i lokalnim koordinatorima/kama, koji će nas upoznati sa prilikama za mlade u njihovoj opštini/gradu. Na ovaj način želimo da se mobiliše što veći broj mladih i uključi u program gde će imati priliku da aktivno učestvuju u kreiranju promena u svojoj zajednici.

  1. 2.      Obuka

Obuka će biti realizovana za 3 lokalna koordinatora/ke svake lokalne zajednice. Čitav proces obuke vodiće ekspert u oblasti lokalne omladinske politike koji će biti i mentor u procesu kreiranja i realizacije inicijativa. Planirano je da se obuka održi onlajn u skladu sa epidemiološkom situacijom.

  1. 3.      Kreiranje i realizacija inicijative  

U ovom segmentu programa, lokalni koordinatori/ke će imati mentorsku podršku eksperta sa kojim će raditi i na obuci, kao i finansijsku podršku u realizaciji svoje ideje. Period mentorstva za formulisanje i realizaciju inicijativa počinje po završetku obuke i traje do sprovođenja inicijative. Inicijative koje lokalni koordinatori/ke zajednički formulišu, imaće za cilj da umanje probleme sa kojima se mladi iz te lokalne zajednice najčešće susreću, kako bi delujući zajedno sa donosiocima odluka u svojoj opštini/gradu mladi izgradili poverenje u lokalne institucije i učestvovali u promenama. Rok za sprovođenje inicijativa je dva meseca nakon održavanja obuke. 

 

Sve troškove učestvovanja kao i sprovođenja inicijativa snosi Krovna organizacija mladih Srbije.

 

Svaka inicijativa biće podržana finansijski iznosima do 50 000 dinara. 

 

Ko i kako može da se prijavi?

Zainteresovane jedinice lokalne samouprave treba da prijave tri osobe kao lokalne kordinatore/ke – jednu iz lokalne samouprave, drugu iz organizacije civilnog društva i treću mladu osobu iz đačkog parlamenta. Prijava sva tri subjekta omladinske politike na lokalnom nivou podnosi se zajednički na jednom formularu koji mora biti potpisan i pečatiran od strane jedinice lokalne samouprave.

Da biste se prijavili na javni poziv dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde i da ga pošaljete imejlom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom “Prijava za Odlučionice”. Prijave su otvorene do 9. aprila 2021. godine do 23:59. 

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Milici Borjanić na milica.borjanic@koms.rs.

Program Odlučionice se realizuje kroz primenu mehanizma EU dijaloga sa mladima na lokalnom nivou, koji se sprovodi u svim državama članicama Evropske unije. EU dijalog sa mladima je jedan od ključnih mehanizama koji omogućava mladima da uspostave komunikaciju sa ,,odraslima'' (donosiocima odluka) na nivou Evropske unije. EU dijalog sa mladima uključuje i mlade koji nisu deo neke organizovane strukture.

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji  KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.