Vesti

Održan prvi sastanak Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima

Stalni stručni tim za EU dijalog sa mladima jeste stalno stručno telo Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, zaduženo za sporovođenje EU dijaloga sa mladima na nacionalnom nivou i čine ga predstavnici/e Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za evropske integracije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, KOMS-a, predstavnici/e nacionalne agencije Erasmus+ – Tempus fondacije i drugi nezavisni eksperti. Zadatak nacionalnih radnih grupa jeste da osiguraju konsultacije unutar države sa svim relevantnim akterima omladinske politike, ali i pojedincima iz populacije mladih (naročito onima u lokalnim zajednicama), kako bi se osiguralo da dobijeni podaci iz procesa konsultacija oslikavaju realno stanje omladinske politike na nacionalnom nivou.

Na sastanku se razgovaralo o načinu funkcionisanja i dinamici rada Stalnog stručnog tima, kao i prioritetima kojima će se Stalni stručni tim baviti u narednom periodu, kao što su izmene i dopune Zakona o mladima i revizija Nacionalne strategije za mlade. Cilj ovog procesa jeste uključivanje što većeg broja mladih kroz proces konsultacija.

 

Republika Srbija je jedina država koja nije članica Evropske unije, a koja je formirala Stalni stručni tim za EU dijalog sa mladima.