Vesti

Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Krovna organizacija mladih Srbije je u četvrtak 28. septembra 2017. godine održala prezentaciju i diskusiju pod nazivom Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive”.

U okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske, realizovan je niz aktivnosti i Nenad Maletin je predstavio publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici. On je naveo da je dokument nastao kroz partnerstvo niza relevantnih aktera, a predstavlja preporuke šta je minimum što bi svaka lokalna omladinska politika morala da sadrži. Dokument ima devet poglavlja i bavi se temama kao što su: strategije i akcioni planovi za mlade, institucije, tela i organi za mlade u jedinicama lokalne samouprave, finansiranje lokalnih akcionih planova, prostori za mlade, informisanje i istraživanja o mladima.

U septembru u okviru KOMS Karavana, Boban Stojanović je obišao 10 opština i gradova u Srbiji i na sastancima sa donosiocima odluka pokrenuo proces zagovaranja za implementaciju minimuma standarda. On je naveo da je cilj karavana da se kreira partnerstvo sa svim JLS i da se uđe u zagovarački proces kako bi se izmenili republički zakoni koji bi na taj način unapredili položaj mladih. Takođe, realizovana je kampanja Učestvuj aktivno! u srednjim školama širom Srbije i Boban Stojanović navodi da je zaključak da su mladi potpuno razočarani, da ne vide budućnost u svojim opštinama/gradovima, ali ni u Srbiji i da smatraju da ni na koji način ne mogu da utiču na donosioce odluka niti da mogu bilo šta da promene. Retki su primeri aktivizma mladih, pokretanja bilo kakvih akcija i unapređenja života u svojim zajednicama. Slobodno vreme uglavnom provode na društvenim mrežama, a potpuno su razočarani stanjem u državi. Smatraju da se njihov glas nigde ne čuje, da ih niko ne sluša – njihove stavove i predloge i da generalno niko ne obraća pažnju na mlade. Retki su pozitivni primeri, kao što je npr. opština Raška u kojoj mladi imaju participativne navike, sarađuju sa Kancelarijom za mlade, provode vreme u klubu za mlade i organizuju niz događaja i aktivnosti, naveo je Stojanović.  

Krovna organizacija mladih Srbije je u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada pokrenula proces uvođenja modela strukturiranog dijaloga u Srbiji. Jelena Stojanović je predstavila kako strukturirani dijalog funkcioniše na nivou EU. Strukturirani dijalog se odvija u ciklusima koji traju godinu i po dana, održavaju se minimum tri konferencije u tom periodu na kojima se odvijaju konsultacije između mladih i donosioca odluka. Cilj je da se takav model uspostavi i na nivou Republike Srbije i da se kreira forma dijaloga između mladih i donosioca odluka o svim važnim pitanjima, navela je Jelena Stojanović.

Predstavljena je i online platforma koju je KOMS pokrenuo i koja je dostupna na dijalog.rs, a koja će se koristiti za prikupljanje komentara organizacija mladih, organizacija za mladih, drugih organizacija civilnog društva, ali i svih zainteresovanih pojedinaca na normativne akte koji se odnose na mlade. Platforma je kreirana tako da u samom startu posluži Ministarstvu omladine i sporta za evaluaciju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2015 – 2017, za izradu novog akcionog plana, ali i kao dodatni resurs za radnu grupu koja radi na izmenama i dopunama Zakona o mladima.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.