Krovna organizacija mladih Srbije

Glas mladih u demokratskim procesima

Krovna organizacija mladih srbije (KOMS) predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 95 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica.

Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi četiri programa: Nacionalni program, Lokalni program, Međunarodni program i Program jačanja kapaciteta, koji su uspostavljeni prema okvirima u kojima se donose odluke, razvrstani prema stejkholderima i donosiocima odluka, umesto tematski.

Projekat Glas mladih u demokratskim procesima će ojačati mlade da uzmu aktivno učešće u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Kao krovni savez organizacija mladih i za mlade, KOMS ima jedinstvenu poziciju i obavezu da zagovara uvođenje formalizovanog i institucionalizovanog dijaloga između mladih i donosioca odluka i da radi na tome da se javne politike kreiraju u skladu sa potrebama mladih. Ključni društveni problem na koji je projekat usmeren jeste nedovoljno učešće mladih u procesima donošenja odluka na svim nivoima, nerazumevanje donosioca odluka za potrebe mladih i manjak ili odsustvo razgovora i dijaloga između mladih i donosioca odluka. Takođe, nedovoljna zainteresovanost mladih za učešće i uticaj na donošenje odluka je drugi problem na koji projekat svojim aktivnostima odgovara.

Opšti cilj projekta jeste da je glas mladih uvažen u demokratskim procesima i mladi aktivnije učestvuju u donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou i u procesu evropskih integracija.

Očekivani rezultati projekta su: Uspostavljen redovan rad Nacionalne radne grupe za strukturirani dijalog; Operativna i funkcionalna online platforma za dijalog sa mladima; Objavljen Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji; Osnaženi mladi u 10 lokalnih zajednica za aktivno učešće i učešće u procesima podrške evropskim integracijama; Mladi istražuju evropske integracije i objavljuju se najbolji radovi; Osnaženi članovi/ce mladih iz partija da kritički preispituju i debatuju o EU; Stvoren alat za podršku inicijativam mladih; Informisani mladi o struktuiranom dijalogu, aktivizmu i participaciji i evropskim integracijama.

Glavne aktivnosti na projektu  su:

1. Rad Nacionalne radne grupe za strukturirani dijalog;

2. Unapređenje i promocija online platforme za strukturirani dijalog;

3. Izrada i objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih;

4. Kampanja: Budi aktivan - Uključi se! u 10 JLS; 

5. Istraživanjem do znanja o EU;

6. Trening i debate mladih iz političkih partija;

7. Youth Policy KickStarter;

8. Informisanje mladih.

Ovim aktivnostima i očekivanim rezultatima KOMS potpomaže demokratičnost u društvu i učešće mladih osoba u procesima donošenja odluka, kao i kreira sistemsku podršku za bavljenje mladima na nivou države.

Vesti