Krovna organizacija mladih Srbije

Glas mladih u demokratskim procesima

Krovna organizacija mladih srbije (KOMS) predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 97 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica.

Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi četiri programa: Nacionalni program, Lokalni program, Međunarodni program i Program jačanja kapaciteta, koji su uspostavljeni prema okvirima u kojima se donose odluke, razvrstani prema stejkholderima i donosiocima odluka, umesto tematski.

Projekat Glas mladih u demokratskim procesima će ojačati mlade da uzmu aktivno učešće u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Kao krovni savez organizacija mladih i za mlade, KOMS ima jedinstvenu poziciju i obavezu da zagovara uvođenje formalizovanog i institucionalizovanog dijaloga između mladih i donosioca odluka i da radi na tome da se javne politike kreiraju u skladu sa potrebama mladih. Ključni društveni problem na koji je projekat usmeren jeste nedovoljno učešće mladih u procesima donošenja odluka na svim nivoima, nerazumevanje donosioca odluka za potrebe mladih i manjak ili odsustvo razgovora i dijaloga između mladih i donosioca odluka. Takođe, nedovoljna zainteresovanost mladih za učešće i uticaj na donošenje odluka je drugi problem na koji projekat svojim aktivnostima odgovara.

Opšti cilj projekta jeste da je glas mladih uvažen u demokratskim procesima i mladi aktivnije učestvuju u donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Konkretniji ciljevi jesu da se uspostavi strukturirani dijalog mladih i donosioca odluka na nacionalnom nivou, da se osnaže lokalne zajednice za model strukturiranog dijaloga za kreiranje kvalitetnijih lokalnih politika, kao i da se mladi Informišu o strukturiranom dijalogu i mogućnostima za aktivno učešće.

Očekivani rezultati projekta su: funkcionalna online platforma putem koje mladi komentarišu normativna akta, a donosioci odluka razmatraju te komentare; uvid u stanje omladinske politike/a u državama članicama EU, primeri dobre prakse, uvid u položaj mladih u Srbiji i kreirani policy predlozi na osnovu ova dva istraživanja. Očekivani rezultat projekta jeste i formiranje Nacionalne radne grupe za strukturirani dijalog, ali i formirana baza lokalnih koordinatora koji bi bili pilot projekat za implementaciju strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou. Kao ključni rezultat projekata očekujemo praktičnu implementaciju dijaloga između donosioca odluka i mladih i zainteresovanost mladih za učešće u procesima kreiranja politika.

Glavne aktivnosti na projektu  su:

1)    Unapređenje online platforme za prikupljanje komentara mladih u procesu donošenja odluka (npr. Akcioni plan za mlade, lokalni akcioni planovi itd).  

2)    Istraživanje – Komparativna analiza omladinske politike/a u Srbiji sa državama EU

3)    Istraživanje – Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji (redovni izveštaj)

4)    Predlozi javnih politika (evidence based policy) na osnovu istraživanja/okrugli sto

5)    Zagovaranje za osnivanje Nacionalne radne grupe za Strukturirani dijalog

6)    Strukturirani dijalog na lokalnom nivou - treninzi za lokalne koordinatore

7)    Lokalne informativne sesije sa donosiocima odluka i mladima

8)    Lokalne inicijative – strukturirani dijalog u praksi

9)    Informisanje mladih o strukturiranom dijalogu

Ovim aktivnostima i očekivanim rezultatima KOMS potpomaže demokratičnost u društvu i učešće mladih osoba u procesima donošenja odluka, kao i kreira sistemsku podršku za bavljenje mladima na nivou države.

Vesti