Krovna organizacija mladih Srbije

Glas mladih u demokratskim procesima

Krovna organizacija mladih srbije (KOMS) predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 97 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica.

Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi četiri prgrama: Nacionalni program, Lokalni program, Međunarodni program i Program jačanja kapaciteta, koji su uspostavljeni prema okvirima u kojima se donose odluke, razvrstani prema stejkholderima i donosiocima odluka, umesto tematski.

Na ovom projektu KOMS ima za cilj da napravi prvi alternativni godišnji izveštaj o poziciji mladih ljudi u Srbiji prikupljajući relevantne informacije za ocenu potencijalnih rešenja. Rezultati će biti korišćeni i za pisani doprinos KOMS-a Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, kao i za razvijanje minimalnih standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. Izrada alternativnog izveštaja unapredila bi kvalitet doprinosa koji KOMS daje u različitim procesima u kojima učestvuje, uključujući i proces pristupanja Srbije EU, što bi dodatno ojačalo poziciju KOMS-a i legitimitet u zastupanju interesa mladih.

KOMS će zatim zagovarati za unapređenje ponuđenih rešenja, kao i za uvođenje mehanizma strukturiranog dijaloga (koji se u zemljama Evropske Unije vrlo uspešno primenjuje) pri izradi Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za mlade. Ova podrška bi omogućila kreiranje novih mehanizama za dijalog sa vlastima na lokalnom i nacionalnom nivou i samim tim ostvarivanje većeg uticaja lokalnih zajednica na demokratski razvoj i unapredila kvalitet javne debate

Takođe, KOMS će raditi na informisanju mladih ljudi o prilikama za participaciju, aktivizam i učešće u civilnom društvu što vodi ka većoj uključenosti ove ciljne grupe u sve demokratske procese u društvu i državi. 

Period implementacije projekta je april - septembar 2017. godine na području cele teritorije Srbije.

Aktivnosti:

1. Izrada alternativnog izveštaja o položaju mladih kroz desk analizu, fokus grupe i online ankete;

2. Formulisanje doprinosa za Izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja EU;

3. Uvođenje strukturiranog dijaloga i održavanje javne debate;

4. Razvijanje preporuka za Akcioni plan za sprovođenje NSM kroz radnu grupu;

5. Organizacija 10 tribina i izrada informativnog i promotivnog materijala za potrebe kampanje Učestvuj aktivno.


Rezultati:

  • Izrađen alternativni izveštaj o položaju mladih kroz desk analizu, fokus grupe i online ankete;

  • Izrađeni doprinosi za Izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja EU;

  • Razvijeni mehanizmi za uvođenje strukturiranog dijaloga;

  • Razvijene i publikovane preporuke za Akcioni plan za sprovođenje NSM kroz radnu grupu;

  • Organizovano 10 tribina;

  • Izrađen informativni i promotivni materijal za potrebe kampanje Učestvuj aktivno; 

Ovim aktivnostima i očekivanim rezultatima KOMS potpomaže demokratičnost u društvu i učešće mladih osoba u procesima donošenja odluka, kao i kreira sistemsku podršku za bavljenje mladima na nivou države.