Vesti

Predstavljen Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih

Krovna organizacija mladih Srbije je uz podršku Beogradske otvorene škole i Švedske izradila Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih.

Izveštaj je predstavljen 11. avgusta u Medija centru u Beogradu gde su u diskusiji o rezultatima istraživanja i položaju mladih učestvovali: narodni poslanik - Ognjen Pantović, narodna poslanica - dr Ana Stevanović, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta - Snežana Klašnja, predsednica KOMS-a - Jelena Milanović, koordinator Kancelarije za mlade GO Obrenovac - Duško Krstić i predstavnica Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada - Ivana Volf. Izveštaj je predstavio istraživač-saradnik Krovne organizacije mladih Srbije - Boban Stojanović.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2017. godine.

Istraživanje je bilo podeljeno na više tematskih oblasti: 1. Institucionalni okvir; 2. Zakonodavni okvir; 3. Politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; 4. Mladi i tržište rada; 5. Mladi i aktivizam; 6. Mladi i obrazovanje, 7. Mladi i bezbednost; 8. Mladi i kultura, kulturni sadržaji i navike; 9. Vrednosti mladih.

Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživanje je obuhvatilo nekoliko tehnika prikupljanja podataka:

1. Analiza dokumenta (desk analiza) pomoću koje je analiziran institucionalni okvir i sve tematske oblasti koje su na bilo koji način uređene i koje određuju položaj mladih. Uz analizu institucionalnog okvira, istraživanje je obuhvatilo dostupne podatke i izveštaje institucija, nestrukturirane prikupljene podatke, ali i analizu svih dostupnih do sada rađenih istraživanja/sekundarni izvori u vezi sa mladima. 

2. Fokus grupe sa relevantnim subjektima su korišćene za kvalitativno istraživanje pojedinih tema, sa odabranim učesnicima/ama na osnovu kriterijuma relevantnosti (organizacije mladih, za mlade, istaknuti pojedinci, predstavnici ciljanih organizacija) za datu temu. Održano je ukupno osam fokus grupa sa temama: 1. Mladi u procesima donošenja odluka/kreiranja politika; 2. Mladi u političkim partijama; 3. Razvijenost socijalnog preduzetništva kod mladih i njegovi potencijali; 4. Društveni aktivizam i participacija mladih iz ugroženih kategorija; 5. Omladinski rad; 6. Bezbednost mladih, 7. Vrednosti mladih i uloga mladih u procesu pridruživanja EU, 8. Aktivizam mladih.

3. Online upitnik za mlade uzrasta od 15 do 30 godina na teritoriji Republike Srbije.

Izveštaj možete da preuzmete ovde.