Vesti

Fokus grupe u okviru istraživanja o položaju i potrebama mladih u Srbiji

U okviru istraživanja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji jedna od istraživačkih metoda jesu i fokus grupe. Pored desk istraživanja i online upitnika do sada je realizovano šest fokus grupa. Realizovane su fokus grupe na teme: vrednosti mladih, bezbednost mladih, aktivizam i participacija mladih iz marginalizovanih grupa, socijalno preduzetništvo, mladi u procesima donošenja odluka i mladih u političkim partijama.

U okviru fokus grupe o vrednostima mladih  sa učesnicima grupe razgovaralo se o tome koliko su mladi toleranti, otvoreni, trpeljivi i solidarni. Dotakli smo se teme i na koji način mladi doživaljavaju vrednosti poput slobode, pravde, tradicije, partiotizma, liderstva, autonomije ličnosti, kao i kako mladi vide Evropsku uniju i ulogu mladih u procesu pridruživanja EU.

Fokus grupa koja se bavila bezbednošću mladih fokusirala se na teme ekstremizam i radikalizam mladih, zdravlja mladih, ekološkoj bezbednost i osposobljenosti mladih za vanredne situacije. U okviru ovih tema se razgovaralo o rasprostranjenosti rizičnog ponašanja, uzrocima i posledicama, ali i potencijalnim rešenjima.

U okviru fokus grupe o aktivizmu i participaciji mladih iz marginalizovanih grupa se razgovaralo o mogućnostima za participaciju, oblicima podrške, prepoznavanju potreba mladih iz marginalizovanih grupa, uklanjanju barijera za aktivno učešće, prepoznavanju osetljivih grupa i modele za inkluziju mladih.

Fokus grupa koja se bavila socijalnim preduzetništvom je za teme razgovora imala definisanje socijalnog preduzetništva, zakonskoj (ne)prepoznatljivosti, problemima sa kojima se mladi preduzetnici suočavaju, ali i potencijalima koje ovaj sektor ima. 

U okviru fokus grupe o mladima u procesima donošenja odluka se sa učesnicima razgovaralo o položaju i ulozi njihovih organizacija u procesima donošenja odluka, o tome da li se mladi i organizacije mladih i za mlade prepoznaju kao partneri u kreiranju politika i na kom nivou sarađuju sa donosiocima odluka kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Tema fokus grupe je bila i odnos mladih prema participaciji u donošenju odluka i šta su uzroci zašto mladi nemaju participativne navike i zašto nisu aktivniji u procesima uticaja na donošenje odluka.

Fokus grupa sa temom mladih u političkim partijama je imala za cilj da utvrdi na koji način su mladi organizovani u okviru relevantnih političkih subjekata, koji je stepen autonomije organizacija mladih unutar partija kao i da li su mladi u partijama prepoznati kao relevantan faktor i da li učestvuju u procesima donošenja odluka i kreiranju politike i programa partije. Takođe, teme fokus grupe su bili i motivi mladih da se učlanjuju u političke partije i da li mladi koji su u političkim partijama trpe neki oblik diskriminacije zbog svog političkog angažovanja.

U utorak, 4. jula održaće se i poslednja fokus grupa u okviru projekta na temu omladinski rad i radnici u Sremskim Karlovcima čiji će se zaključci zajedno sa zaključcima ostalih fokus grupa naći u alternativnom izveštaju koji će biti predstavljen 12. avgusta na Dan mladih.