Vesti

Prezentacija petog alternativnog izveštaja Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

Održana je ZOOM prezentacija petog alternativnog izveštaj Prava deteta u procesu  pridruživanja Srbije  Evropskoj uniji za 19 saradnika organizacija civilnog društva koje rade sa i za decu, 25.08.2020. Alternativni izveštaj  se tiče implementacije aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.

            Imajući u vidu da, na sastanku prisutne, organizacije civilnog društva značajno deluju u oblasti zaštite prava deteta, fokus prezentacije je stavljen na mere iz domena obrazovanja i socijalne zaštite: inkluzivno obrazovanje i zaštita od diskriminacije; rešavanje radnog statusa, širenje mreže pedagoških asistenata; sprovođenje istraživanja o ranom napuštanju obrazovnog sistema; rani razvoj i obrazovanje; povećanje obuhvata dece u obrazovnom sistemu od obaveznog predškolskog do visokog obrazovanja; kontinuirana primena mera podrške deci iz ranjivih grupa, i dr.

            Analizirani su podaci iz Izveštaja koji su dobra polazna osnova za akcije javnog zagovaranja koje će organizacije civilnog društva pokrenuti u narednom periodu. Navešćemo neke.

 

Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 

Usvojena je Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja za period od 2020. do 2023. godine sa pripadajućim Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu. Strategija predstavlja važan korak u procesu unapređenja zaštite dece od nasilja u Srbiji. Ima svoje dobre strane, ali i manjkavosti:

 • nulta tolerancija na telesno kažnjavanje deteta;
 • stavlja se akcenat na zaštitu dece iz ranjivih grupa koja su često izložena višestrukim oblicima nasilja;
 • dečji, rani i prinudni brakovi i eksploatacija deteta predstavljaju nasilje nad decom;
 • deca su prepoznata kao važan deo mehanizma praćenja mera i izveštavanja. Ali, akcioni plan ne daje smernice kako bi takav mehanizam trebalo da izgleda;
  • propuštena je prilika da se definiše zloupotreba dece u političke svrhe;
  • aktivno učešće dece u sportu nije prepoznato niti sa aspekta preventivnog potencijala niti sa aspekta rizika;
  • izostala je obaveznost jačanja kompetencija budućih profesionalaca tokom inicijalnog obrazovanja. Odustalo se od mera obrazovanja studenata koji u okviru osnovnih studija moraju da steknu relevantna znanja o pravima deteta i prevenciji zaštite dece od nasilja;
  • nisu definisane aktivnosti kojima bi se obezbedio efikasan nadzor nad ustanovama socijalne zaštite putem uspostavljanja međusektorskih timova.

 Inkluzivno obrazovanje i zaštita od diskriminacije

 • nije ostvaren očekivani napredak u povećanju obuhvata dece Roma predškolskim obrazovanjem. Samo 5,7% romske dece je obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem, dok je obuhvat dece iz opšte populacije 50,2%;
 • akcioni plan postavlja cilj: „bar 40% romske dece (od kojih su bar 40% devojčice) od 3 do 5 je upisano u predškolsko obrazovanje“, što predstavlja izuzetno ambiciozan pristup imajući u vidu trenutno stanje;
 • nije došlo do značajnijeg povećanja obuhvata dece u obrazovnom sistemu od obaveznog predškolskog do visokog obrazovanja;
 • primena mera podrške u obrazovanju nema sistemski karakter – ona ne dolazi iz budžeta Republike Srbije, već iz donacija, što nije sistemsko rešenje niti je u skladu sa AP.

 Savet za prava deteta

 

 • Potrebno je promeniti koncept Saveta za prava deteta iz savetodavnog u međuministarsko koordinaciono telo koje bi imalo mogućnost da donosi i utiče na sprovođenje odluka.
 • Izrada Nacionalnog akcionog plana za decu treba da bude prioritet u radu Saveta za prava deteta u narednom periodu.

 

 Unapređenje podrške porodici i alternativne brige o deci

 

Podrška u zajednici nije dovoljno razvijena, čak ni najzastupljenija usluga - usluga dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju nije dostupna u svim jedinicama lokalne samouprave.

 

KOVID-19

 

 • Najugroženije grupe dece postale su još ugroženije.
 • Nisu imale pristup kvalitetnom obrazovanju, koje je tokom pandemije bilo organizovano na daljinu i zahtevalo je posedovanje digitalnih uređaja, što mnoga deca nisu imala.
 • Ovo je samo jedan od brojnih primera da su razlike među decom, a koje inače postoje, u vanrednim okolnostima postale još vidljivije i drastičnije.
 • Na koji način pružiti dodatnu podršku deci iz ranjivih grupa?

 

 Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.