Užički centar za prava deteta

     „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”

ički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Misija organizacije je da se unapredi položaj dece i mladih u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišu kao osnovni dokument o pravima deteta. Užički centar za prava deteta ima aktivan odnos prema pitanjima i problemima dece i mladih i značajno doprinosi njihovom rešavanju, ravnopravan je činilac u opštem korpusu organizacija i institucija koji se bave decom i mladima.  Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

Projekat se naslanja na rezultate i naučene lekcije iz projekta podržanog kroz ovaj program u 2017. godini.

Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa. Specifični cilj jeste povećan nivo učešća dece i organizacija civilnog društva koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.

Planirano je da se projekat realizuje u svim opštinama Zlatiborskog okruga (Užice, Baijna Bašta, Čajetina, Požega, Arilje, Kosjerić, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica) u saradnji sa organizacijama civilnog društva u periodu od oktobra 2017. do septembra 2018. godine.

Projektom je planirana realizacija sledećih aktivnosti i ostvarenje planiranih rezultata:

Uspostavljanje saradničke mreže organizacija civilnog društva za aktivno učešće u procesu praćenja napretka u okviru poglavlja 23 u delu vezanom za prava deteta. U okviru ove aktivnosti biće realizovani konsultativni sastanci sa OCD iz ciljanih opština, selekcija učesnika i priprema treninga, kao i realizacija samog treninga.

Javne debate o ostvarivanju prava deteta u kontekstu procesa pridruživanja. Kroz javne debate, deca i organizacije OCD-a koje se bave decom iz opština Zlatiborskog okruga, biće informisani o značaju praćenja procesa pridruživanja Srbije EU. Pored toga, biće upoznati i sa mehanizmima uključivanja u proces praćenja i načinima uticaja na kreiranje javnih politika povezanih sa pravima deteta. 

Izrada Alternativnih periodičnih izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava deteta u okviru AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Aktivnosti koje će doprineti izradi izveštaja su formiranje tima, praćenje implementacije AP 23 i prikupljanje informacija za izveštaj, štampanje i distribucija izveštaja. Na ovaj način biće uspostavljen stalan, nezavisan, održiv i efikasni sistem praćenja napretka implementacije AP za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.

Izrada predloga praktične javne politike u oblasti prava deteta. Cilj ove aktivnosti je da doprinese rešavanju praktičnih problema vezanih za implementaciju prava deteta i da poveća učešće dece i organizacija OCD-a u procesu pridruživanja Srbiji EU.

Izrada sajta organizacije. Nov sajt prilagođen savremenim komunikacionim trendovima će doprineti efikasnijoj komunikaciji sa građanima, pojačati vidljivost projekta, ali i doprineti povezanosti saradničke mreže organizacija koju želimo da izgradimo. 

Vesti