Vesti

Usvojen novi Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja

Donošenje ovog akta deo je Nacionalnog akcionog plana za realizaciju Poglavlja 23 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Užički centar za prava deteta je poslednjih godina sprovodio aktivnosti zagovaranja za donošenje Opšteg protokola. Užički centar za prava deteta je zagovarao da privatni sektor koji aktivnosti obavlja sa decom bude eksplicitno prepoznat u tekstu Opšteg protokola kao nosilac odgovornosti u prevenciji i zaštiti dece od nasilja.

Vlada Republike Srbije, u februaru 2022. godine, usvojila je novi Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, koji je izradila Radna grupa.  Mreža organizacija za decu Srbije, čiji je Užički centar za prava deteta član,  imao je svog predstavnika.

Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, a utvrđeno je Konvencijom o pravima deteta i nizom međunarodnih ugovora u oblasti zaštite ljudskih prava koje je Republika Srbija ratifikovala.

Opšti protokol se odnosi na svu decu čija je dobrobit ugrožena, odnosno decu u neposrednoj ili životnoj opasnosti, decu za koju je dokazano ili za koju se sumnja da su žrtve nasilja i decu za koju se smatra da su u riziku od nasilja, u svim situacijama, u porodici (biološkoj, srodničkoj, starateljskoj, hraniteljskoj, usvojiteljskoj) i van porodice.

Radi osiguranja održivog razvoja sistema zaštite dece od nasilja, sve ustanove, druge organizacije i druga pravna lica koja se bave pitanjima zaštite prava dece, uključujući i organizacije civilnog društva, odnosno svi koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa decom (npr. škole glume, sporta, jezika, neformalne grupe) i sprovode različite aktivnosti sa decom, kao i pravna lica koja obrađuju ili čuvaju podatke o ličnosti dece, u svom radu sa porodicama pridržavaju se osnovnih principa i ciljeva Opšteg protokola.

Opšti cilj ovog protokola je obezbeđivanje sistemske kontinuirane prevencije svih oblika nasilja nad decom i osiguranje efikasnih, intersektorskih mera zaštite kada postoji sumnja ili saznanje o nasilju koje uključuje decu.

Posebni ciljevi Opšteg protokola su:

  1. Unapređenje kompetencija stručnjaka koji rade sa decom, kao i informisanje šire javnosti, uključujući i decu, o načinu postupanja u slučaju sumnje da je dete žrtva nasilja ili je u riziku od nasilja;
  2. Unapređenje operativnih procedura ustanovljenih ovim protokolom, posebnim protokolima i drugim aktima, koje uključuju i korišćenje infomaciono-komunikacionih tehnologija, koje će osigurati brz, koordinisan i delotvoran postupak koji štiti dete od nasilja i obezbeđuje odgovarajuću pomoć i podršku detetu i članovima njegove porodice;
  3. Ostvarivanje efikasne međusektorske saradnje, tj. Institucionalnih i organizacionih mehanizama prevencije i zaštite dece od nasilja u svim oblastima funkcionisanja državnih institucija, a naročito u okviru Sistema brige o porodici i demografije, rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, zdravlja, prosvete, omladine i sporta, unutrašnjih poslova i pravde.

Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja je obavezan za sve učesnike u procesu zaštite deteta i sačinjen je tako da poštuje osnovne principe Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta: pravo deteta na život, opstanak i razvoj; nediskriminacija; najbolji interes deteta; participacija deteta.

Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja možete preuzeti na sledećem LINKU.

Zaključak Vlade o usvajanju Opšteg protokola možete pogledati na sledećem linku.