Vesti

Predlog praktične politike

Užički centar za prava deteta je izradio predlog praktične politike “Zagovaranje za kreiranje i primenu Lokalnog međusektorskog protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”. Dokument treba da doprinese rešavanju praktičnih problema vezanih za implementaciju prava deteta na lokalnom nivou – u ovom slučaju sinhronizovanom delovanju institucija u slučajevima nasilja nad decom.

Prevencija i sprečavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom je složen proces koji zahteva dobru saradnju između stručnjaka iz svih sektora (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, nevladin sektor, mediji). Kvalitetan međusektorski pristup i saradnja u prevenciji i zaštiti dece od nasilja je izostao kod većine opština u Srbiji. Nepostojanje precizno definisanih načina razmene informacija važnih za postupanje, odsustvo koordinacije lokalnih partnera u postupanjima, nedovoljno poznavanje uloga, nadležnosti, kapaciteta i ograničenja drugih sistema, neprepoznavanje obaveze prijavljivanja nasilja, različito shvatanje profesionalaca šta sve jeste nasilje, mali broj otkrivenih slučajeva nasilja,  nepostojanje zajedničke evaluacije preduzetih akcija i mera - samo su neki od uočenih problema i razloga za usvajanje lokalnih međusektorskih protokola.

Nužan uslov u zaštiti dece od nasilja je dobra međusektorska saradnja, koordinacija različitih sektora  u postupanjima,  precizno definisani načini razmene informacija važnih za postupanje. Da bi se to postiglo, potrebno je da lokalna samouprava inicira formiranje intersektorskog tima koji će doneti i primenjivati Lokalni međusektorski protokol o saradnji u prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (Protokol). On definiše nadležnosti, procedure i koordinaciju rada ustanova u prevenciji i zaštiti dece od nasilja. Pilotiranje međusektorske saradnje i donošenje protokola  u 20 opština u Srbiji pokazalo je dobre rezultate, te je važno pristup sistemskog odgovora na nasilje transferovati na druge opštine, u fokusu je 8 opština Zlatiborskog okruga (Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, Bajina Bašta, Arilje, Kosjerić i Požega u 2 opštine protokol je usvojen u fazi pilotiranja) koje su uključene u projekat koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Predlog praktične politike će biti dostavljen partnerskim organizacijama, sa njim će biti upoznati  lokalni donosioci odluka, stručna javnost, roditelji, deca i mladi.  

Predlog praktične politike možete pogledati na LINKU.