Vesti

Prezentacije šestog alternativnog izveštaja za pružaoce usluga iz oblasti socijalne zaštite

Tokom meseca septembra održane su tri prezentacije šestog alterantivnog izveštaja Prava deteta u procesu  pridruživanja Srbije  Evropskoj uniji za šezdesettri pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite i predstavnika lokalne samouprave zaduženih za domen socijalne politike iz 18 opština/gradova u Srbiji: Valjevo, Mionica, Lajkovac, Ljig, Užice, Arilje, Kosjerić, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Vršac, Plandište, Pećinci, Ruma, Krupanj, Sremska Mitrovića, Šabac,  Šid. Budući da se značajan deo aktivnosti Akcionog plana za poglavlje 23 izveštaja odnosi na socijalnu zaštitu dece, koje treba ostvariti na nivou jedinica lokalne samouprave, pažljivo su odabrani predstavnici donosilaca odluka i institucija i organizacija koje pružaju usluge za decu iz osetljivih grupa. 

Prezentacija nalaza izveštaja i diskusija sa učesnicima se u najvećoj meri odnosila na period pandemije, jer su i podaci prikupljani za vreme pandemije. Šta nam je kriza sa pandemijom pokazala kada govorimo o određenim grupama kao što su deca? Brojne usluge iz domena socijalne zaštite su redukovane ili potpuno ukinute, a na novim uslugama se gotovo nije radilo. Čitav proces implementacije akcionog plana je znatno usporen. Posledica toga je da je velikom broju dece uskraćena prava i kvalitet života je znatno pogoršan. Stiče se utisak da je pandemija bila izgovor za nečinjenje čak u aktivnostima koje su mogle biti realizovane bez značajnijih poteškoća. Moglo se i moralo intenzivnije raditi na:

-unapređenju usluga podrške (dnevni boravci, inkluzivne radionice, usluge za ranu rehabilitaciju dece sa smetnjama u razvoju, edukacija roditelja za odgovorno roditeljstvo);

-unapređenju sistema hraniteljstva;

-većem kvalitetu rada sa decom na institucionalnom smeštaju za efikasnije uključivanje u zajednicu;

-izradi novih posebnih protokola za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

-širenju mreže pedagoških asistenata;

-monitoringu nad implementacijom i efektima pravilnika za prepoznavanjei prijavljivanje diskriminacije;

-praćenju primene afirmativnih mera upisa učenika romske nacionalnosti/razvoj sistema podrške/razvoj mera podrške obrazovanju romske dece;

-uspostavljanju mehanizama sprečavanja osipanja i ranog napuštanja obrazovanja;

-povećanju obuhvata dece (jačanje ranog obrazovanja dece 3-5 godina), studenata romske nacionalnosti.

 Ovo su samo neke od tema u fokusu diskusije tokom prezentacija šestog alterantivnog izveštaja Prava deteta u procesu  pridruživanja Srbije  Evropskoj uniji. Učesnici su u bogatoj diskusiji dali svoje viđenje uzroka i posledica ovakve situacije na terenu, ali su dali i konkretne predloge za intenzivniju saradnju lokalne samouprave, centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga.

 Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.