Vesti

Radionice sa mladima u Užicu - analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju

UCPD je 18. i 26. decembra 2018. godine realizovao radionice sa dvadesetoro mladih članova omladinske grupe UCPD-a, na kojima je diskutovano o sadržajima dokumenta Analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju. Predstavljeno je zagovaranje za ostvarivanje prava na poštovanje mišljenja deteta u obrazovnom sistemu kroz izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  i usvajanje Pravilnika o participaciji i informisanju učenika.

Pravo deteta na participaciju znači da dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koje ga se tiču, u skladu sa uzrastom i razvojnim mogućnostima (Konvencija o pravima deteta, član 12).  Komitet za prava deteta podstiče državu potpisnicu da osigura da se stavovima dece posveti dužna pažnja u školama u svim postupcima u vezi sa njima kroz usvajanje odgovarajućih zakona, obuku stručnjaka, uspostavljanje specifičnih aktivnosti u školama i opšte podizanje svesti. Takođe, preporuke Zaštitinika građana (2018) naglašavaju da je ovo pravo nedovoljno poštovano u obrazovnom sistemu, te da je potrebno: izmenama i dopunama prosvetnih zakona propisati i urediti pravo deteta na participaciju u obrazovno vaspitnim ustanovama i obaveze ustanova da obezbeđuju participaciju dece i učenika na svim nivoima. U tom cilju, Užički centar za prava deteta daje predloge za ostvarivanje ove preporuke izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ZOSOV), kao i predloge Pravilnika o participaciji i Pravilnika o informisanju učenika, pilotiranih u 8 osnovnih škola, kao polaznu osnovu.

Kroz set zanimljivih aktivnosti  mladima je predstavljena grupa participativnih prava (članovi 12-17) i član 29 koji se tiče ostvarivanja prava deteta na kvalitetno obrazovanje. Na primerima iz svog okruženja analizirano je pravo na pristup informacijama u školama, sopstvena uloga u donošenju odluka, planova i programa rada škola. Izdvojili su se neki stavovi mladih: participacija je formalnost u školama; mladi nemaju uticaj na donošenje odluka koje ih se tiču; učenički parlament je nedovoljno vidljiv. Istakli su da bi voleli da se izjasne o izmenama zakona iz oblasti obrazovanja, ali da im se izmene zakona predstave na način koji mogu da razumeju. Izrazili su želju da se izjasne o formatu i sadržaju udžbenika u školama,  unapređenju  sadržaja građanskog vaspitanja - da se uči više o demokratskim pravima, toleranciji, interkulturalnosti. Značajna diskusija se odnosila na mogućnost da deca/mladi daju svoje mišljenje o radu nastavnika.

Mladi su svojim predlozima dopunili dokument Analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje i smatraju da bi uvažavanje  preporuka u značajnoj meri unapredilo njihovo ostvarivanje prava u obrazovno vaspitnom sistemu.

Radionice su deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.