Vesti

Prezentacija istraživanja o kompetencijama nastavnika za prava deteta za organizacije civilnog društva iz Srbije koje rade sa/za decu

  • Afirmativnne mere akcije  podržava trećina učitelja i nastavnika, trećina je neodlučna, trećina smatra da su afirmativne mere nepoželjne.
  • Polovina nastavnika (49%) ne prepoznaju stereotip u tvrdnji: Roditelji romske dece ne polažu mnogo pažnje na obrazovanje svoje dece.
  • 60% se ne slaže sa tvrdnjom da je telesno kažnjavanje prihvatljivo.

Ovo su samo neki od nalaza istraživanja čije je prezentacija održana 5. septembra 2019. godine za organizacije civilnog društva iz čitave Srbije. Rezultati će biti dragoceni za planiranje aktivnosti koje su usmerene na edukaciju profesionalaca, zagovaračke kampanje koje skreću pažnju na problem i traže delovanje.

Imajući u vidu nalaze istraživanja potrebno je (donosioci odluka u obrazovnom sistemu):  unaprediti zakonski i podzakonski okvir koji se odnosi na obrazovno-vaspitni sistem odredbama o primeni osnovnih principa Konvencije koji nedostaju, po uzoru na to kako je to urađeno sa principom nediskriminacije (član 110 ZOSOV) i to:

  • Dopuniti Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odredbama o primeni prava i principa najboljeg interesa deteta u skladu sa standardom koji propisuje Konvencija i Opštim komentarom br. 14 Komiteta za prava deteta;
  • Usvojiti Pravilnik o primeni prava i principa najboljeg interesa deteta u obrazovno-vaspitnom sistemu;
  • Dopuniti Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odredbama o primeni prava i principa participacije u skladu sa standardom koji propisuje Konvencija i Opštim komentarom br. 12 Komiteta za prava deteta.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“