Vesti

Druga radionica - „Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima“

Užički centar za prava deteta je 23. februara 2021. realizovao drugu onlajn radinicu pod nazivom „Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima“ za četiri partnerske organizacije: Imam ideju iz Kraljeva, Forca iz Požege, Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša i Dečji centar iz Zaječara.

Namera je bila da se osnaže organizacije civilnog društva koje rade sa/za decu i mlade iz Srbije za aktivno učešće u procesu praćenja pregovaračkog procesa sa posebnim naglaskom na praćenje Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, i to u delu koji se odnosi na prava deteta. Takođe, namera je bila da deca i mladi participiraju u delegiranju tema iz ovog korpusa na lokalni nivo, da skrenu pažnju na uočene probleme, ali i markiraju nosioce odgovornosti koji mogu doprineti da se uočeni problemi ublaže ili reše.

Imajući to u vidu, u prethodne dve nedelje partnerske organizacije su realizovale niz onlajn i uživo konsultacijala sa decom i mladima iz svojih organizacija i gradova, mapirali su teme kojima bi se bavili. Na današnjoj radionicu su prezentovani uvidi do kojih se došlo. Mladi iskazuju nameru da se bave sa nekoliko ključnih tema: inkluzivno obrazovanje i socijalna inkluzija dece i mladih na lokalnom nivou; uskraćenje sloboda u doba epidemije; pravo na kvalitetno obrazovanje dece iz ranjivih grupa (deca migranti, deca sa teškoćama u razvoju) u uslovima pandemije; usluge socijalne zaštite kao podrška deci iz ranjivih grupa u doba pandemje; problemi dece/mladih i nastavnika u obrazovnom procesu u doba epidemije; mentalno zdravlje dece i mladih u doba epidemije; rodno zasnovano nasilje u doba pandemije; bezbednost dece i mladih u lokalnim zajednicama.

Razmena je bila dragocena, te se došlo na ideju organizovanja zajedničke onlajn panel diskusije u kojima bi učestvovali mladi iz Niša, Zaječara, Kraljeva, Požege i Užica da bi se uočila perspektiva problema mladih iz svakog grada.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.