Vesti

Položaj i prava mladih i dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta u kontekstu evropskih integracija

U partnerskoj saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta, Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta je organizovalo nekoliko aktivnosti. 

Prva aktivnost je bila istraživanje koje je obavljeno online anketom zbog novonastale situacije koja je prouzrokovana globalnom pandemijom COVID-19. Uzorak su činili učenici građanskog vaspitanja koji pohađaju srednju školu – gimnaziju „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti, njih 90. Cilj istraživanja je bilo ispitivanje prava mladih i dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Ispitanici su naveli da u lokalnoj zajednici Bajina Bašta postoje: semafori koji imaju zvučnu signalizaciju; spušteni ivičnjaci; volonterski program za podršku deci sa smetnjama u razvoju; Centar za socijalni rad; odeljenje za osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju; Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Aktivnostima ustanova kulture prisustvuju  osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno deca kojoj je potrebna dodatna podrška. 

Međutim, u lokalnoj zajednici ne postoje: igraonice-klubovi koji su fizički dostupni deci sa smetnjama u razvoju; inkluzivne pozorišne grupe za decu sa smetnjama u razvoju; sportski objekti koji imaju termine za decu sa smetnjama u razvoju. Takođe, u opštini ne postoje ulične trake za slepe i slabovide osobe koje bi trebalo da predstavljaju korisne putokaze za osobe sa oštećenjem vida; većina objekata nema adekvatan prilaz tj. nisu otklonjene arhitektonske barijere koje bi omogućile osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom adekvatan prilaz. Kada su u pitanju sportki objekti i igraonice, one nisu dostupne osobama sa smetnjama u razvoju. Nakon obavljenog istraživanja, u avgustu je realizovana serija online radionica na temu Položaj i prava mladih i dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta u kontekstu evropskih integracija, gde se detaljnije razgovaralo o rezulatima ankete, o položaju i pravima dece sa smetnjama u razvoju. Radionicama su prisustvovali srednjoškolci, uglavnom učenici srednje škole gimnazije „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti. 

Radionice su inicirale brojne teme o kojima se diskutovalo, čak i debatovalo: 

  • Najvažniji uočeni problemi u oblasti prava deteta koji su sadržani u AP za pregovaračko poglavlje 23
  • Zašto su deca sa smetnjama u razvoju posebno rizična grupa
  • Mere podrške koje država treba da obezbedi
  • Šta je država obezbedila kao podršku ovoj ranjivoj grupi (analiza Alternativnog izveštaja AP 23);
  • Otklanjanje predrasuda i stereotipa kao preduslova prevencije različitih oblika diskriminacije kojoj su često deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice izloženi
  • Obezbeđivanje održivosti i veće razvijenosti  usluga socijalne zaštite koje pomažu i doprinose uključenosti dece sa smetnjama u razvoju u zajednici
  • Nužnost prevencije nasilja, razvijanje strategija i mera prema žrtvama nasilja kako bi one postale integralni deo opštih politika i programa (deca sa smetnjama u razvoju su često izložena nasilju i zanemarivanju u porodici, školi, zajednici a naročito ukoliko se nalaze na institucionalnom smeštaju)
  • Da li su u lokalnoj zajednici adekvatni uslovi za školovanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju
  • Kako da obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju obuhvata sticanje širokog dijapazona veština, ne samo akademskih već i onih životnih koji će im pomoći da se što lakše prilagode promenama u sredini
  • Većina dece sa smetnjama u razvoju nije uključena u školski sistem, što znači da oni usled nedostatka obrazovanja ostaju bez sticanja određenih veština koji bi im pomogli da steknu neko zaposlenje i u tom slučaju najčešće ostaju u različitim institucijama do kraja života.

Mladi će se obratiti donosiocima odluka u lokalnoj zajednici sa inicijativom da se u narednoj godini budžetom planiraju sredstva koja će ublažiti/otkloniti teškoće u socijalnoj i obrazovnoj inkluziji sa kojima se suočavaju deca sa smetnjama u razvoju.


Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.