Vesti

Izrađen dokument Analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje

Užički centar za prava deteta je izradio zagovarački dokument u kome analizira javne politike u vezi sa ostvarivanjem  građanskih i političkih prava u obrazovnom sistemu,  sa preporukama za njeno unapređenje.  Reč je o zagovaračkom dokumentu za ostvarivanje prava na poštovanje mišljenja deteta u obrazovnom sistemu kroz izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  i usvajanje Pravilnika o participaciji i informisanju učenika.

Pravo deteta na participaciju znači da dete ima pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se ono uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču, u skladu sa uzrastom i razvojnim mogućnostima (Konvencija o pravima deteta, član 12). Ovo pravo se u Konvenciji definiše u posebnom članu (član 12); kao jedan od četiri principa Konvencije; i kao grupa građansko-političkih prava (čl.12-17). Preporuke Komiteta za prava deteta našoj zemlji (2017) naglašavaju značaj ovog prava deteta. Komitet podstiče državu potpisnicu da osigura posvećivanje dužne pažnje stavovima dece u školama u svim postupcima u vezi sa njima kroz usvajanje odgovarajućih zakona, obuku stručnjaka, uspostavljanje specifičnih aktivnosti u školama i podizanje svesti. Takođe, u preporukama Zaštitnika građana (2018) naglašava se da je ovo pravo nedovoljno poštovano u obrazovnom sistemu, te da je potrebno: izmenama i dopunama prosvetnih zakona propisati i urediti pravo deteta na participaciju u obrazovno-vaspitnim ustanovama i obaveze ustanova da obezbeđuju participaciju dece i učenika na svim nivoima. U tom cilju, Užički centar za prava deteta daje predloge za ostvarivanje ove preporuke izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ZOSOV), kao i predloge Pravilnika o participaciji i Pravilnika o informisanju učenika, pilotiranih u 8 osnovnih škola, kao polaznu osnovu.

UCPD će u narednom periodu organizovati različite događaje na kojima će mladima i  profesionalcima koji rade sa/za decu prezentovati dokument i dalje aktivnosti informisanja donosilaca odluka o njemu.

Radionice su deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Dokument možete pogledati OVDE.