Vesti

UCPD podneo EU Progress Report - 2019

Užički centar za prava deteta dao je pisni doprinos za izradu narednog Izveštaja o Srbiji za 2020. godinu koji izrađuje Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Užički centar za prava deteta započeo je sredinom 2017. godine praćenje implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, i do sada izradio četiri nezavisna izveštaja zaključno sa krajem drugog kvartala 2019. godine. Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije tačaka 3.6.2.1 – 28 i 3.8.2.13 – 28 Akcionog plana 23 – odnosno tačaka koje se odnose na implementaciju prava deteta u R Srbiji. Pisani doprinos zasnovan je na nalazima ovog nezavisnog praćenja.

Osnovni zaključci u vezi sa ostvarivanjem prava deteta u procesu evrointergracija do kojih smo došli odnose se na:

- Sistemske mere u cilju podrške obrazovanju dece Roma nisu formulisane;

- Stipendije za decu Rome i dalje se obezbeđuju iz donacija, što nije sistemsko rešenje;

- Nije došlo do značajnijeg povećanja obuhvata u obrazovnom sistemu;

- Podaci predstavljeni u državnom izveštaju nisu uvek u direktnoj vezi sa ovom tačkom AP. Predstavljaju se podaci koji nisu dovoljno relevantni, a na osnovu kojih se donose pogrešni zaključci o ispunjenosti obaveza države;

- Podrška koja se pruža deci često nema sistemski karakter;

- Rad Saveta za prava deteta je intenziviran, međutim, dinamika rada još uvek ne odgovara potrebama i zacrtanim aktivnostima unapređenja prava deteta koji predstoje u narednom periodu;

- Podrška deci iz posebno ugroženih grupa i na smeštajnim uslugama se kontinuirano unapređuje, ipak, postignuti nivo podrške u zajednici još uvek je daleko od potreba, i u tom smislu zahteva i u narednom periodu intenzivne napore;

- U oblasti maloletničkog pravosuđa učinjeno je dosta toga u pogledu poboljšanja uslova maloletnika na izdržavanju zavodskih mera; u izvesnoj meri je unapređen tretman dece žrtava tokom krivičnog postupka, ali se očekuje da se obezbeđeni sistem podrške više koristi. Tek predstoji usvajanje izmena i dopuna Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, pa je neophodno sprovesti (ponoviti) odgovarajuće obuke nakon toga;

- Postavljen je solidan temelj radi unapređivanja položaja deteta u građanskim sudskim postupcima i ujednačavanje (dobre) prakse.

- Sistem zaštite dece od nasilja se neprestano unapređuje, međutim, kašnjenje usvajanja strategije koje je trebalo da se dogodi do kraja 2015. godine umnogome usporava ovaj proces.

http://ucpd.rs/wp-content/uploads/2019/07/4-cetvrti-alternativni-izvestaj-prava-deteta.pdf