Vesti

Panel diskusija u Bujanovcu- Pravo deteta na participaciju i nediskriminaciju

UCPD je 22. februara 2019. godine realizovao panel diskusiju sa 29 učesnika zaposlenih u obrazovanju na Ekonomskom fakultetu u Bujanovcu. Panel je bio posvećen temama prava deteta sa akcentom na dva principa: pravo deteta na nediskriminaciju i pravo deteta na participaciju. Panelistkinje su bile iz Užičkog centra za prava deteta, UG Nexus iz Vranja, iz 5 škola u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku, 5 škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku.

Kroz dve paralelne panel sesije diskutovano je o pravu na nediskriminaciju i pravu na participaciju.

U plenumu je analiziran  poslednji, treći alternativni  izveštaj UCPD-a: Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”, koji prati implementaciju aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta i diskriminaciju dece. Analizirani su Pravilnik za prepoznavanje diskriminacije u OV sistemu  i Pravilnik o procesuiranju diskriminacije u OV sistemu, što je posebno značajno jer je reč o protokolima koji su proizašli iz akcionog plana.

U vezi sa diskriminacijom, imajući u vidu da se radilo u interkulturalnoj sredini,  bliska tema o kojoj se diskutovalo, a koju tretira akcioni plan, jeste pravo nacionalnih manjina. Pokrenuta je tema na koji način obrazovni sistem može doprineti razvoju interkulturalne osetljivosti kod dece i interkulturalnog učenja, kako bi se doprinelo da deca i mladi u mešovitim sredinama „žive jedni sa drugima“ a ne „jedni pored drugih“. Diskriminacija  u oblasti ostvarivanja prava na obrazovanje i ciljeva obrazovanja, odnosno inkluzivno obrazovanje je tema za koju su zaposleni u obrazovanju jako zainteresovani. Analizirana je informisanost zaposlenih u OV sistemu o poznavanju mera afirmativne akcije i sistemskih odgovornosti - angažovanje pedagoških asistenata, ličnih pratilaca. Takođe, analizirane su mere podrške koje se realizuju na nivou škole – individualnitacija nastave, donošenje individualnog obrazovnog plana, uloge i odgovornosti STIO timova.

Paralelna sesija se odnosila na upoznavanje učesnika sa sadržajem dokumenta Analiza praktične politike - učešća dece u procesu donošenja odluka u školi” i sa tim da će UCPD, nakon konsultativnog procesa sa profesionalcima koji rade sa/za decu i same dece, dokument doraditi i uputiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.   

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“