Vesti

Prezentacije sedmog alternativnog izveštaja „Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“

Užički centar za prava deteta je tokom septembra i oktobra 2022.  održao tri prezentacije sedmog alternativnog izveštaja „Prava deteta u procesu  pridruživanja Srbije  Evropskoj uniji“. Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, zaključno sa krajem juna 2022. godine.

Učesnici prezentacija su bili  predstavnici kako institucija i organizacija pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite, roditelja, tako i donosioci odluka na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou u sistemu socijalne zaštite. Nalazi do kojih se došlo u procesu monitoringa i njihova prezentacija poklopila se sa vremenskom dinamikom izrade nacrta Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici 2022-2026. godine. Stoga smo pokušali da uvremenjenim nalazima ukažemo članovima i članicama radne grupe na načine u prevazilaženju uočenih propusta, kako bi se neke integrisale u sadržaj nacrta Akcionog plana.

Prezentacija nalaza izveštaja i diskusija sa učesnicima se u najvećoj meri odnosila na usluge iz domena socijalne zaštite koje su redukovane ili potpuno ukinute i na načine kako se u lokalnoj zajednici ostvaruje analiza potreba dece i njihovih porodica za uslugama.

 Iako je prethodnih godina značajno unapređen sistem hraniteljstva, iako je donet Opšti protokol za zaštitu deca od nasilja, kojim su prepoznati i novi nosioci odgovornosti u zaštiti dece i to u domenu sporta i rada privatnih subjekata, moglo se i moralo intenzivnije raditi na:

-              unapređenju usluga podrške deci (dnevni boravci, inkluzivne radionice, usluge za ranu rehabilitaciju dece sa smetnjama u razvoju, edukacija roditelja za odgovorno roditeljstvo);

-              uspostavljanju većeg kvaliteta rada sa decom na institucionalnom smeštaju za efikasnije uključivanje u zajednicu;

-širenju mreže pedagoških asistenata;

-monitoringu nad implementacijom i efektima pravilnika za prepoznavanje i prijavljivanje diskriminacije;

-praćenju primene afirmativnih mera upisa učenika romske nacionalnosti/razvoj sistema podrške/razvoj mera podrške obrazovanju romske dece;

-uspostavljanju mehanizama sprečavanja osipanja i ranog napuštanja obrazovanja;

-povećanju obuhvata dece (jačanje ranog obrazovanja dece 3-5 godina), studenata romske nacionalnosti.

Ovo su samo neke od tema u fokusu diskusije tokom prezentacija alternativnog izveštaja Prava deteta u procesu  pridruživanja Srbije  Evropskoj uniji. Učesnici su dali svoje viđenje uzroka i posledica ovakve situacije na terenu, ali su dali i konkretne predloge za intenzivniju saradnju donosilaca odluka i pružaoca usluga na lokalnom i republičkom nivou.

Zaključci i nalazi ovih izveštaja dostavljeni su Evropskoj uniji u procesu prikupljanja pisanih doprinosa civilnog društva Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali su predstavljeni i javnosti, zainteresovanim grupama i organizacijama civilnog društva.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.