Vesti

Ka uspostavljanju saradnje sa privatnim sektorom za veću bezbednost dece

Užički centar za prava deteta (UCPD) je 11. jula 2022.godine realizovao fokus grupu sa privatnim subjektima koji svoje aktivnosti realizuju sa decom. Tema koja je bila predmet diskusije je način i potreba uključivanja privatnih subjekata koji rade sa decom u sistemsku zaštitu dece od nasilja. Naime, privatne školice plesa, jezika, sporta, glume, privatni vrtići, produženi boravci za decu i slične,  treba da  imaju interne protokole o zaštiti dece od nasilja, što je obaveza odgovornih lica u školicama od početka godine kada je Vlada Srbije usvojila novi Opšti protokol o zaštiti dece od nasilja.

Fokus grupa nam je omogućila uvide u dosadašnja iskustva školica u preveniranju nasilja nad decom; pomoć koja im je potrebna u uspostavljanju procedura; razloge za određenu rezervisanost u započinjanju procesa uspostavljanja internih procedira. Školice su jednoglasno saglasne sa tim da je nužno imati pisane procedure i protokole u radu, umesto nepisanih pravila koje su do sada primenjivali. Tako će, smatraju, na bolji način zaštititi ugled školice, zaposlenih u slučaju osnovane ili neosnovane prijave nasilja. Tako će izbeći proizvoljna tumačenja zaposlenih, dece ili roditelja o tome šta su prihvatljiva/neprihvatljiva ponašanja i kako reagovati ako do nasilja dođe. Imaju svest o tome da donošenje i primena procedura doprinosi prevenciji nasilja i stvaranju klime poverenja u radu.  Učesnici fokus grupe smatraju da postoje aktivnosti koje su rizične za decu u okviru rada (drugih) školica i da prvenstvenu odgovornost u zaštiti dece imaju roditelji. 

Na pitanje šta mogu da budu razlozi njihove suzdržanosti za uspostavljanje internih procedura, odgovori učesnika se mogu svrstati u nekoliko grupa: neznanje – strah da li će uspeti da sprovedu procedure, da li ći imati dovoljno kompetencija da na pravi način temu bezbednosti dece implementiraju u rad; vreme i kadar – bojazan da će uvođenje i sprovođenje procedura zahtevati značajno vreme (koga često nemaju) i da će predstavljati dodatan rad za koji nemaju dovoljno stredstava da plate svoje saradnike; administrativna zatrpanost – nove obaveze zahtevaju dodatno administriranje, a to ih odvlači od aktivnosti sa decom.

Sumirano, jedan broj školica još uvek nije ubedjen da će uvođenje internih procerura biti značajno korisan u njihovom radu. Budući da postoji obaveznost u sprovođenju procedura, bez sistemske podrške države školice neće uspeti da ih integrišu u rad. Školice je potrebno osvestiti o važnosti prevencije i zaštite dece od nasilja i pružiti im podršku u tom procesu kroz obuke i raznovrsne alate.

Užički centar za prava deteta radi na informisanju poslovne javnosti o važnosti njihovog uključivanja u propisani sistem zaštite dece. U tom cilju, UCPD je zainteresovanim vlasnicima privatnih školica i odgovornim licima nudi pomoć u pripremi internih protokola za zaštitu dece i, uopšte, u razumevanju kako se i zašto može dogoditi nasilje nad decom u okviru programa koje njihove školice organizuju. UCPD nudi na uvid alate i sopstvene interne procedure koje mogu podstaći i ohrabriti privatne školice da započnu proces uspostavljanja sopstvenih procedura.