Vesti

Zašto je važno pravo deteta na učešće u procesu donošenja odluka – pravo na participaciju

 • Šta znači participacija dece i mladih?
 • Na koji način se uključuju u proces donošenja odluka koje ih se tiču?
 • Zašto su pravo na informisanje i pravo na slobodu izražavanja preduslovi participacije?
 • Koja su to područja u kojima deca mogu da učestvuju u odlučivanju na nivou škole, lokalne zajednice? 
 • Zašto učenički parlament nije jedini mehanizam za odlučivanje?
 • Koji su to nepovoljni činioci za partcipaciju?
 • Koje su dobrobiti za decu, odrasle, školu, lokalnu zajednicu od učešća dece u procesu odlučivanja?
 • Zašto je pravo na participaciju princip Konvecije o pravima deteta?
 • Da li je participacija građana vrednost na kojoj se zasniva EU?
 • Ko su nosioci odgovornosti u ostvarivanju prava dece i mladih na informisanje i učešće u odlučivanju?
 • Šta kažu nalazi istraživanja o participaciji dece u obrazovnom sistemu?

 I na kraju:

 Zašto je važno donošenje i usvajanje Pravilnika o informisanju i Pravilnika o participaciji učenika u obrazovnom sistemu?

 Ovo su bila pitanja o kojima smo diskutovali sa profesionalcima zaposlenim u obrazovnom sistemu, na prezentaciji održanoj 29.02.2020. u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Užicu.