Vesti

Užički centar za prava deteta inicira saradnju sa biznis sektorom u cilju uspostavljanja i unapređivanja procedura zaštite dece

Užički centar za prava deteta je održao više sastanaka sa predstavnicima biznis sektora koji realizuju aktivnosti sa decom, kako bi se podstakao dijalog  za uspostavljanje i unapređenje politike zaštite dece u okvirima nadležnosti i delatnosti kojima se bave.

            Uvažavajući sopstvene odgovornosti u poštovanju prava deteta kao i važnost saradnje između nevladinog i privatnog sektora, Užički centar za prava deteta i predstavnici biznis sektora su se dogovorili da zajedno rade na razmeni iskustava i međusobnoj podršci na uspostavljanju efikasnih mehanizama zaštite dece od nasilja i zlostavljanja u okviru svojih profesionalnih delatnosti.

            Kao organizacija civilnog društva koja se bavi unapređenjem ostvarivanja prava deteta, Užički centar za prava deteta će angažovati svoju ekspertizu i iskustvo u uspostavljanju najviših standarda u zaštite dece od nasilja i zlostavljanja, a u cilju unapređenja procedura zaštite dece u radu partnera iz biznis sektora, uključujući: 

  • pružanje stručne, tehničke i organizacione podrške partneru u dostizanju najviših standarda zaštite dece od nasilja i zlostavljanja u okviru sprovođenja delatnosti partnera u radu sa decom;
  • pružanje podrške u izradi internih akata u vezi sa zaštitom dece od nasilja i zlostavljanja u skladu sa najvišim standardima;
  • pružanje podrške u primeni procedura definisanih internim aktima;
  • pružanje podrške u proceni rizika u okviru delatnosti partnera; buka zaposlenih o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

 Od izuzetne važnosti je da deca budu bezbedna u svakom okruženju u kome borave, tako da se na ovaj način izlazi u susret potrebi da se bezbednost dece reguliše u okviru edukativnih, kulturnih i sportsko-rekreativnih programa za decu koje organizuje i sprovodi biznis sektor.