Vesti

Periodični izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23

Užički centar za prava deteta je realizovao nezavisnu procenu analize ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji – periodični izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta, za period zaključno sa krajem prvog kvartala 2017. godine. Izveštaj je pripremila grupa autora sa dugogodišnjim iskustvom u monitoringu prava deteta, a koji su tokom izrade bili uključeni i u proces lobiranja za uključivanje pitanja iz domena prava deteta u Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, što se u procesu izrade ovog izveštaja pokazalo kao prednost.

U izveštaju su obrađene tačke koje se neposredno tiču prava deteta - maloletničkog pravosuđa, građanskih i upravnih postupaka u kojima deca učestvuju, inkluzije dece i deinstitucionalizacije, podrške porodici radi ostvarivanja prava deteta na život u porodičnom okruženju, na zaštitu osnovnih prava u obrazovanju posebno ranjivih grupa, zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a na samom početku i fundamentalno pitanje organizacije i planiranja poslova od kojih zavise prava detata.

Akcioni plan sadrži nekoliko važnih ciljeva, odnosno aktivnosti, koji se neposredno i prvenstveno tiču dece. Prava deteta izostala su kao predmet interesovanja nezavisnog monitoringa u procesu pridruživanja do sada, dok su skoro sve druge teme iz ovog pregovaračkog poglavlja već obuhvaćene u nekoliko nezavisnih izveštaja. Uspostavljanje nezavisnog procesa praćenja implementacije aktivnosti, koje se odnose na prava deteta, nameće se kao logičan korak, kojim bi se osigurao adektavan uticaj na kreatore javne politike u ovoj oblasti.

Ključni nalazi analize  

Normativni osnov za punu primenu Konvencije o pravima deteta još uvek nije uspostavljen. Na njemu se, kao i na drugim aktivnostima unapređivanja prava deteta ne radi sistematiski, koordinisano i sistematizovano, a tome doprinosi i ozbiljno kašnjenje u ispunjenju tačke AP 23, koja se upravo odnosi na planiranje i koordinisanje ovih aktivnosti (Aktivnost 3.6.2.1). Ne postoji aktivan Savet za prava deteta, ne postoji ustanova Zaštitnika prava deteta, a podrška i kvalitet usluga, koje se deci pružaju, zavise još uvek u pretežnom obimu od projektnih i sredstava pomoći, jer su budžetska sredstva nedovoljna, bilo zbog lošeg planiranja, neracionalne potrošnje ili zbog realnog manjka sredstava.

Glavna karakteristika analiziranih pomaka je da, preduzete aktivnosti često imaju formalan i normativan karakter - usvajanje plana, standarda, zakona, pripremu smernica - što je samo prvi korak u suštinskoj promeni stanja. I mada su ovi koraci neophodni, čini se, i na to se ukazuje već izvesno vreme, da je neophodno zastati sa uvođenjem novih standarada, dok god postojeći standardi ne budu dostupni i primenjivani na svu decu, bez razlike. Tako je i u implementaciji AP 23 vidljiva razlika između koncepta i prakse - razvijeni su različiti modeli, pilotirane uspešne usluge, pripremljeni nacrti nekoliko važnih zakona i podzakonskih akata, urađeno je više smernica za postupanje. Veliki broj razvijenih instrumenata se za sada ne primenjuje u punoj meri. Efekti napora za poboljšanje prava deteta i dobrobiti dece u Srbiji su nepoznati, jer se ne mere. Plan, u nekim tačkama, ide korak dalje i predviđa veliki broj obuka za profesionalce i druge načine podizanja kapaciteta za podršku deci. Na ovom mestu implementacije plana, najčešće se uočava glavna slabost sistema - zatvorenost za suštinske promene. Jer, kako je zapaženo na više mesta, unapređenje rada i obuke profesionalaca nisu rešene na sistemski način i nisu vidljive u budžetima i planovima ustanova i institucija. Zapravo, kao da su sve aktivnosti nametnute i neprirodne. Kao rezultat, imamo neujednačene kapacitete, koji zavise od lične odgovornosti profesionalca koji su u dodiru sa decom. Taj rad je, veoma često, bez ikakvog predznanja stečenog na osnovnim akademskim sudijama o deci, o radu sa decom i o pravima deteta.

Preovlađujući je utisak da se mere preduzimaju mera radi tako da se vrlo često ne vidi jasno, iz planiranog i/ili učinjenog, benefit dece kao krajnjih korisnika.

Dokument detaljnije možete pogledati OVDE.

Užički centar za prava deteta realizuje ovu aktivnost u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji”.