Užički centar za prava deteta

Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji

Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa. Specifični cilj jeste povećan nivo učešća dece i organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.

Planirano je da se projekat realizuje u svim opštinama Zlatiborskog okruga (Užice, Baijna Bašta, Čajetina, Požega, Arilje, Kosjerić, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica) u saradnji sa organizacijama civilnog društva u periodu od aprila do septembra 2017. godine.

Užički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Misija organizacije je da se unapredi položaj dece i mladih u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišu kao osnovni dokument o pravima deteta. Užički centar za prava deteta ima aktivan odnos prema pitanjima i problemima dece i mladih i značajno doprinosi njihovom rešavanju, ravnopravan je činilac u opštem korpusu organizacija i institucija koji se bave decom i mladima.  Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

Projektom je planirana realizacija sledećih aktivnosti, kojima žele da ostvare planirane rezultate:

Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivo učešće u procesu praćenja napretka u okviru poglavlja 23 u delu vezanom za prava deteta kroz konsultativne sastanke sa OCD iz ciljanih opština i realizaciju Radionice za podizanje kapaciteta za učešće OCD u procesu praćenja napretka AP 23.

Javni događaji/debate o ostvarivanju prava deteta u kontekstu procesa pridruživanja. Planirano je da se u svakoj opštini realizuje po jedan javni događaj u formi debate/tribine/poster prezentacije/info-pulta kojima će se javnost (prvenstveno deca, mladi i aktivisti organizacija koje rade sa decom i mladima) informisati o pitanjima koja su obrađivana na radionici. Partnerske organizacije koje su učestovale na radionici će biti zadužene za pripremu i realizaciju ovog događaja uz aktivnu programsku podršku UCPD-a.

Izrada Alternativnog periodičnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava deteta u okviru AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.

Alternativni izveštaj će biti distribuiran javnosti na dva načina i to putem štampanog izdanja i putem elektronskog izdanja. Štampano izdanje je prevashodno namenjeno za organizacije, institucije i lokalne zajednice Zlatborskog okruga, koji je bio centralni fokus našeg projekta. Elektronsko izdanje Izveštaja UPCD će učiniti dostupnim putem sajta i stranica društvenih mreža svim drugim zainteresovanim stranama u celoj Srbiji. UCPD će koristiti i mailing liste, mreže kojima pripada i druge praktične mehanizme kako bi učinila dostupnim ovaj izveštaj što većem broju organizacija i drugih korisnika.

Organizacije civilnog društva koje se bave decom iz opština Zlatiborskog okruga osnažiće kapacitete da zastupaju interese dece iz svojih lokalnih zajednica i prate napredak u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta kao i informisani o značaju praćenja procesa pridruživanja, mehanizmima uključivanja u proces praćenja i načinima uticaja na kreiranje javnih politika povezanih sa pravima deteta.

Uspostavljen nezavisan, održiv i efikasan kontrolini sistem praćena napretka implementacije Akcionog plan za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta jeste jedan od najvažnijih rezultata projekta.

Vesti