Užički centar za prava deteta

     „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”

ički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Misija organizacije je da se unapredi položaj dece i mladih u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišu kao osnovni dokument o pravima deteta. Užički centar za prava deteta ima aktivan odnos prema pitanjima i problemima dece i mladih i značajno doprinosi njihovom rešavanju, ravnopravan je činilac u opštem korpusu organizacija i institucija koji se bave decom i mladima.  Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, novinari, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

Projekat predstavlja nastavak institucionalne podrške Užičkom centru za prava deteta, nadovezujući se na rezultate i naučene lekcije iz projekta podržanih kroz ovaj program 2017. i 2018. godine.

Projekat „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji” predstavlja odgovor na nizak stepen učešća dece i organizacija civilnog društva koje se bave decom u praćenju napretka u ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Cilj projekta je doprinos povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU. Projekat treba da doprinese ojačanju kapaciteta OCD za dijalog i uticaj na javne organe u domenu dečijih prava i uspostavljanju stalnog, nezavisnog, održivog i efikasnog sistema kontrole, praćeno napredovanjem u implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima u delu koji se odnosi na prava deteta.

Ovaj projekat doprinosi opštem cilju ovog Programa jer podržava napore EU integracija i demokratski razvoj Srbije, a doprinosi svakom od specifičnih ciljeva Programa, jer radi na jačanju organizacija civilnog društva koji zastupaju interese građana i podstiču njihov uticaj na javne vlasti, ali i radi na informisanju i podsticanju građanskog učešća u javnim debatama o evropskoj integraciji Srbije prema EU.

Očekivani rezultati su:

a)      Ojačani kapaciteti OCD za dijalog i uticaj na javne organe u domenu dečijih prava;

b)      Uspostavljanje stalnog, nezavisnog, održivog i efikasnog sistema kontrole, praćeno napredovanjem u implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima u delu koji se odnosi na prava deteta.

 Ciljne grupe su nastavnici osnovnih škola kao i donosioci odluka i profesionalna javnost (uključujući fakultete koji obrazuju nastavni kadar u Srbiji i 10 predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i relevantna odeljenja u Ministarstvu). Projektom je planiran i obuhvat krajnjih korisnika kao što su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava deteta, Fakulteti koji obrazuju nastavno osoblje u Srbiji.

 Aktivnosti na projektu su:

  • Realizacija nacionalnog istraživanja o sistemskim preprekama i mogućnostima za uvođenje obrazovanja za prava deteta u Srbiji koji je osnova za kreiranje predloga praktičnih politika organizacija. Rezultati istraživanje će biti važni za insititucije i Misnistarstvo u kreiranju politike zasnovane na perspektivi prava deteta.
  • Izrada Alternativnog periodičnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava deteta u okviru Akcionog plana za poglavlje 23, u delu koji se odnosi na prava deteta. Polazna osnova za ovaj proces jesu do sada izrađeni Alternativni izveštaji, a osnov poređenja je kvartalni izveštaj Saveta za sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23. Na ovaj način se održava uspostavljeni, stalni, nezavisni sistem praćenja implementacije prava deteta, u okviru ovog poglavlja. Alternativni izveštaj će biti predstavljen javnosti.

 

Vesti