Vesti

Radionice sa mladima na temu: Pravo na zaštitu od diskriminacije

Krajem marta i početkom aprila, Udruženje SMART Nova Varoš, Osnovna škola "Živko Ljujić" i Užički centar za prava deteta realizovali su 5 radionica na temu Pravo na zaštitu od diskriminacije za mlade, kojima je prisustvovalo oko 95 mladih. Radionicama su prisustvovali učenici 8. razreda, ali i učenici srednjih škola.

Cilj ove radionice je bio da se deca senzibilišu za prepoznavanje diskriminatorskog ponašanja, da razviju empatiju prema deci koja su diskriminisana, da razumeju uzroke – zašto neka deca vrše diskriminaciju i da znaju da je diskriminatorsko ponašanje zabranjeno zakonom.  

Važan segment sadržaja na radionicama je bilo predstavljanje izveštaja o deci u Srbiji koja su najviše izložena diskriminaciji, a koji je kod mladih isprovocirao brojna pitanja. 
Deca su najčešće diskriminisana u oblasti obrazovanja. Diskriminaciji su izložena najčešće deca romske nacionalnosti i deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ustanove nisu preduzele blagovremene i adekvatne preventivne mere, a izostajala je i adekvatna reakcija odgovornih lica. Deca romske nacionalnosti - žrtve su diskriminatornog vršnjačkog postupanja. U istraživačkim zadacima i diskusiji, analizom mera koje su predviđene za prevazilaženje diskriminacije iz Akcionog plana 23, mladi su kritički sagledavali odgovornosti države, odgovornosti pojedinih institucija u cilju prevencije i smanjenja diskriminacije.

Značajni uvidi bili su da, pored lične odgovornosti u prevenciji i intervenciji u slučaju diskriminacije, postoje i sistemske mere koje bi trebalo da se sprovode na nivou lokalne zajednice, nivou države i institucija, kako bi se pravo svakog deteta na zaštitu od diskriminacije ostvarivalo u većoj meri. Mladi su razumeli zašto su važni pedagoški asistenti u obrazovanju, personalni asistenti, koji problem rešava donošenje Pravilnika o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju, šta su i na koji način mere afirmativne akcije poboljšavaju položaj osetljivih grupa dece, zašto je važna i šta znači prevencija ranog napuštanja školovanja dece, naročito romske nacionalnosti i mnoga druga pitanja.

Panoi koji su nastali na radionicama našli su svoje mesto u holu škola i Omladinskog kluba kao edukativni materijal. Panoi će podsećati učesnike i učesnice na temu kojom su se bavili,  pozivati ostale da se, na slikovit način, upoznaju sa temom diskriminacije, uzrocima i posledicama.

Aktivnost je realizovana u okviru  projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija Udruženje SMART iz Nove Varoši. Projekat ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pristupanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.