Vesti

Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji – treći alternativni izveštaj

Užički centar za prava deteta je realizovao nezavisnu procenu analize ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji – treći alternativni izveštaj o implementaciji  aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.

Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, zaključno sa krajem drugog kvartala 2018. godine. Nakon prvog i drugog izveštaja koji su publikovani polovinom 2017, odnosno u prvom kvartalu 2018. godine, i čiji su nalazi i zaključci dostavljeni Evropskoj uniji u procesu prikupljanja pisanih doprinosa civilnog društva Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali predstavljeni i javnosti, zainteresovanim grupama i organizacijama civilnog društva; Užički centar za prava deteta nastavio je sa praćenjem realizacije AP 23 i ovaj izveštaj je rezultat tih napora. Sa zadovoljstvom konstatujemo da su državni organi u svom poslednjem dostupnom izveštaju koji pratimo u ovom, trećem po redu nezavisnom izveštaju, korigovali određene ocene i na osnovu njegove sadržine, reklo bi se, prepoznale naše izveštaje kao koristan korektivni mehanizam. U ovom, trećem izveštaju, obrađene su iste tačke koje su date u prvom i drugom, dakle one koje se neposredno tiču prava deteta - maloletničkog pravosuđa, građanskih i upravnih postupaka u kojima deca učestvuju, inkluzije dece i deinstitucionalizacije , podrške porodici radi ostvarivanja prava deteta na život u porodičnom okruženju, na zaštite osnovnih prava u obrazovanju posebno ranjivih grupa, zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a na samom početku i fundamentalno pitanje organizacije i planiranja poslova od kojih zavise prava deteta, s tim da je fokus bio na novim informacijama i analizi novih dokumenata, odnosno akcija, u tačkama u kojima ih je bilo.

Izveštaj je pripremila grupa autora sa dugogodišnjim iskustvom u monitoringu prava deteta, a koji su tokom izrade bili uključeni i u proces lobiranja za uključivanje pitanja iz domena prava deteta u Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, što se u procesu izrade ovog izveštaja pokazalo kao prednost.  Izveštaj  je nastao u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta, a čiji rad podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Izveštaj možete pogledati/preuzeti OVDE.