Vesti

UCPD Radionice sa nastavnicima u Čačku- Principi konvencije o pravima deteta u obrazovanju Pravo na participaciju i nediksriminaciju

UCPD je 4. februara 2019. godine realizovao radionice za 30 nastavnika iz Čačka, u Centru za stručno usavršavanje u Čačku. Radionice su bile posvećene temama prava deteta sa akcentom na dva principa: pravo deteta na nediskriminaciju i pravo deteta na participaciju. 

Analiziran je poslednji, treći alternativni  izveštaj UCPD-a: Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”, koji prati implementaciju aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta i diskriminaciju dece. Analizirani su  Pravilnik za prepoznavanje diskriminacije u OV sistemu  i Pravilnik o procesuiranju diskriminacije u OV sistemu, što je posebno značajno jer je reč o protokolima koji su proizašli iz akcionog plana. Naročito interesovanje učesnici su pokazali prema prepoznavanju diskriminacije, i sintagme propuštanje činjenja”. Njihove konstatacije su najčešće vezane za to da se nužno mora raditi na predstavljanju sadržaja pravilnika, edukaciji kako dece tako i zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu i roditelja.

U vezi sa diskriminacijom, bliska tema koju tretira akcioni plan jeste inkluzivno obrazovanje, te su učesnici informisani sa time da su u obrazovnom sistemu najčešće diskriminisanja deca sa teškoćama u razvoju, tj. deca kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška. Analizirana je informisanost nastavnika i zaposlenih u OV sistemu da mere predviđaju angažovanje pedagoških asistenata i podrška ranom razvoju i obrazovanju. Predstavnici romske nacionalnosti su često izloženi diskriminaciji, naročito vršnjačkom nasilju u obrazovnom sistemu. Mere podrške koje država predviđa su: mere afirmativne akcije - olakšan upis dece iz romske populacije u srednje škole, prevencija ranog napuštanja školovanja, unapređenje obrazovnog statusa Roma, obezbeđivane usluga u zajednici usmerenih na socijalnu inkluziju dece Roma.

Važna diskusija se razvila u delu odgovornosti pojedinaca, institucija i kreatora obrazovnih politika da rešenja predviđena akcionim planom budu sprovedena u praksi. Ono što je nesporno, jeste razvijen nivo svesti učesnika koji ne dovodi u pitanje da li treba mere sprovoditi, već  diskutuje o tome kako ih sprovoditi da bi poboljšali status i položaj dece sa invaliditetom, odnosno dece romske nacionalnosti.

Polaznici su upoznati sa tim da će UCPD, nakon konsultativnog procesa sa profesionalcima koji rade sa/za decu i same dece, doraditi i uputiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dokument Analiza praktične politike - učešća dece u procesu donošenja odluka u školi”. Profesori su diskutovali o sadržaju dokumenta, naročito o njegovim implikacijama na školsku praksu, položaj deteta i nastavnika u školi.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“