Vesti

Prezentacija Alternativnog periodičnog izveštaja za OCD u Užicu

Užički centar za prava deteta je 16. januara 2020. u Užicu održao prezentaciju četvrtog alternativnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava u okviru AP za poglavlje 23, u delu koji se odnosi na prava deteta za predstavnike iz 6 organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu iz Užica, Kraljeva, Knjaževca, Niša i Vranja.

Fokus prezentacije je bilo donošenje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, planirane akcioni planom za pregovaračko poglavlje.

Istaknuta je važnost da u narednom periodu organizacije civilnog društva rade na informisanju dece, roditelja i profesionalaca o ključnim aspektima strategije.

Konstatovano je da u radu OCD treba da snažnije promovisati nultu toleranciju na nasilje i promociju zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima, sa akcentom na porodično i ustanove u kojima su deca smeštena. Istraživanja govore da upravo ovo jesu okruženja gde je izloženost dece telesnom kažnjavanje veća.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.