Vesti

PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA - KAZNA RADA U JAVNOM INTERESU

U periodu od 19 – 21 avgusta, Odbor za ljudska prava Valjevo, realizovao je okrugle stolove u Čačku, Kragujevcu i Kraljevu, na kojima je predstavljena nova publikacija  i istraživanje na temu kazne rada u javnom interesu, sprovedeno u prvoj polovini 2020.godine. Ova tri skupa bili su još jedna dobra prilika za diskusiju i razmenu iskustava i stavova u vezi sa radom u javnom interesu.

Još jednom je potvrđeno da su velike razlike u broju presuda i realizaciji ove kazne od grada do grada, gde svakako prednjači Kragujevac sa preko 250 izvršenih kazni rada u javnom interesu u prethodnih pet godina. Opšti zaključak u svim sredinama je da su potrebe javnih preduzeća velike i spremni su za prijem ovih osuđenih lica. JKP obezbeđuju kompletnu opremu i zaštitu za osuđena lica, a raspoređeni su na obavljanje poslova koja ne zahtevaju posebna znanja i veštine.

Sa druge strane, i pored uspešnosti u izvršenju ove kazne i njenih dokazanih prednosti, kako po osuđeno lice tako i po korisnike, opšti zaključak je da se državni sistem još uvek nije dovoljno kadrovski osposobio i adekvatno organizovao za primenu rada u javnom interesu. Od velikog značaja je fokus na većem presuđivanju ove kazne, kako osnovnih tako i prekršajnih sudova a potom i edukacija opšte javnosti o značaju i prednostima ovakvog vida kažnjavanja, koja za cilj ima svojevoljno prihvatanje rada u javnom interesu umesto nekih drugih vidova kažnjavanja (novčane kazne i dr.)

Učesnici ova tri skupa bili su predstavnici gradskih uprava, povereničkih kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija i mera, javnih komunalnih preduzeća i ustanova, centra za razvoj socijalnih usluga, organizacija civilnog društva i lokalnih medija.

Aktivnosti su deo projekta „Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU“ , koji sprovodi Odbor za ljudska prava Valjevo, a čiji rad podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.