Odbor za ljudska prava Valjevo

Mera između kazne i šanse

sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS

U prethodnom periodu zaokruženo je istraživanje na polju primene vanzavodskog (alternativnog) izvršenja krivičnih sankcija i mera na teritoriji četiri okruga zapadne i centralne Srbije, uz učešće  predstavnika institucija koji su direktni učesnici u ovom sistemu. Nakon održavanja četiri javne debate, velikog broja konsultacija, sastanaka kao i završne konferencije protekle jeseni, tim OdboraVA je sačinio i publikovao „Preporuke za unapređenje izvršenja vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji. https://odbor.rs/preporuke-za-unapredjenje-izvrsenja-vanzavodskih-sankcija-i-mera-u-srbiji/

Važno je napomenuti da su Preporuke proizvod multisektorskog rada direktnih učesnika u sistemu (pravosuđe, povereničke službe, tužilaštvo, MUP, advokatura, gradske uprave i javna komunalna preduzeća i ustanove, osuđena lica, organizacije civilnog društva, mediji i dr.) a da je projektni tim pažljivo beležio sugestije, predloge, kritike, kao i moguća rešenja za unapređenje sistema AIKS i pretočio ih u pomenuti dokument.

Specifični ciljevi na novom projektu su:

  • Unapređenje sistema organizacije i funkcionisanja primene AIKS pri Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
  • Usklađivanje i unapređenje normativnih okvira u primeni AIKS sa standardima i praksom EU,SE i sa preporukama OdborVA.

Očekivani rezultati:

  • Unapređena svest o potrebi za izmenama sistema organizacije i primene AIKS
  • Izrađene inicijative za unapređenje funkcionisanja i primene AIKS od strane učesnika u primeni sistema
  • Izrađen predlog ili inicijativa stručne grupe OdborVA za unapređenje normativnog okvira u primeni AIKS-a na osnovu preporuka OdboraVA.

U nastavku aktivnosti na projektu, sa opštim ciljem doprinosa promovisanju i razvoju sistema vanzavodskih (alternativnih) sankcija i mera u Srbiji i njihovo usklađivanje sa standardima i praksom EU, predviđeno je formiranje i rad stručne grupe na izradi predloga za unapređenje normativnog okvira u primeni AIKS na osnovu preporuka OdboraVA i njihovo dostavljanje ciljanim grupama (nadležni skupštinski odbor i drugi subjekti zakonodavne vlasti).

Paralelno, prezentovanje preporuka OdboraVA i dijalog sa učesnicima u izvršenju AIKS, strukovnim i drugim udruženjima, nezavisnim institucijama i međunarodnim akterima.

Nastavak medijskih aktivnosti izradom i promovisanjem medijskih sadržaja čiji je primarni cilj upoznavanje opšte javnosti sa značajem postojanja efikasnog sistema AIKS kao i vidljivost projektnih aktivnosti i prepoznavanje OdborVA, kao relevantne organizacije, u oblasti promocije alternativnog izvršenja krivičnih sankcija.

_______________

Odbor za ljudska prava Valjevo je nestranačka, neprofitna, organizacija civilnog društva osnovana u novembru 1999. godine. Sa misijom „Da ljudska prava i slobode budu svakodnevna stvarnost“, realizuju se aktivnosti na promociji, edukaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda kroz razvoj civilnog društva, poštovanje demokratskih načela i afirmaciju procesa integracije Republike Srbije u Evropsku Uniju i regionalne evropske tokove. Glavne oblasti delovanja organizacije su promovisanje, zaštita i ostvarenje ljudskih prava lica u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija sa posebnim osvrtom na ljudska prava maloletnika/ca, promovisanje i afirmacija vanzavodskih krivičnih sankcija i mera, borba protiv diskriminacije, pružanje pravne pomoći u skladu sa zakonom, osetljivim i ranjivim društvenim grupama.

Vesti