Vesti

SASTANAK NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“

U utorak, 30. januara 2018. godine održan je sastanak Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ sa dnevnim redom:

 1. Razmatranje i usvajanje:
  Izmene i dopune zapisnika sa konstitutivne sednice nadzornog odbora održane dana 30.11.2017. godine.
  Zapisnika sa prve redovne sednice nadzornog odbora održane dana 15.12.2017. godine.
  Zapisnika sa druge redovne sednice nadzornog odbora održane dana 20.12.2017. godine.
 2. Usvajanje elaborata o redovnom godišnjem popisu JKP „Gradska toplana“ Niš za 2017. godinu.
 3. Usvajanje kvartalnog izveštaja o realizaciji Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za period 01.10.2017-31.12.2017. godine.

Sednici je prisustvovala i Čedoslava Ristić, član UPSS-a, kao predstavnik „prazne stolice“ u nadzornom odboru. Da podsetimo, predstavnik prazne stolice ima prava da prisustvuje sastancima nadzornog odbora, da učestvuje u diskusiji ali nema pravo glasa.

 1. Zapisnici su usvojeni.
 2. Usvojen je elaborat o godišnjem popisu za 2017. godinu. JKP „Gradska toplana“. Čedislave Ristić je postavila pitanje „da li su prilikom popisa ispravljene primedbe Državne revizorske institucije i da li su otklonjeni nepravilno iskazani pokazatelji oko imovine JKP „Gradska toplana“ nematerijalne imovine i drugo?“.
  Rečeno je da to nije otklonjeno i da nije moguće u skorije vreme to otkloniti.
 3. Kod usvajanja kvartalnog izveštaja o poslovanju JKP „Gradska toplana“ za period 1.10.2017-31.12.2017. godine. Čedislava Ristić je postavila pitanje da li se ovde poštovao nalaz Državne revizorske institucije, tj. Da li je utvrđena stvarna količina proizvedene i fakturisane toplotne energije (po DRI-u 251.338.893 kWh je isporučeno, 233.480.318,65 kWh je fakturisanodok je po iskazanom stanju toplane 218.790.824 kWh isporučeno i fakturisano), šta je urađeno sa kamatama, sa obavezama oko robnih rezervi, ugovora o preuzimanju obaveza za EI toplanu kao i svim nepravilnostima oko formiranja cene toplotne energije za krajnjeg kupca.
  Diskusija je bila žučna oko istinitog prikazivanja nalaza DRI sa naše strane, da je katastrofalan nalaz revizora a da je on u suštini pozitivan!
  Čedoslava Ristić je ostala kod stava da iskazuju nerealne podatke oko prihoda, rashoda, pogrešnog knjiženja kamata, uvećanja rashoda po osnovu protivzakonitih isplata zarada, naknada zarada i drugo. Da se ne poštuje Zakon o energetici, Uredba i metodologija.
  Predstavnik nadzornog odbora Z. Pavlović je na kraju predložio da direktor pozove predstavnike UPSS-a i pozove svoje osoblje da bi se utvrdilo šta je revizor sve našao i da li je to tako loše kako se građanima „pune uši“.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“