Udruženi pokret slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada (UPSS)

„Prava građana/ki, od teorije do stvarnosti“

Trajanje projekta: od 15.11.2017. do 30.09.2018. godine.

Opis projekta: U procesu pregovora pristupanju Srbije EU dolazi do usklađivanja naših zakona sa zakonima EU. Manji deo aktivnosti se odnosi na sam sadržaj tih zakona dok bi najveći deo bio u primeni tih zakona koja je dosta problematična. Projekat se bavi upoznavanjem građana sa pravima i obavezama koje proistiću iz novih zakona kao i neprimenjivanju istih od strane države, lokalne samopuprave ili javnog sektora. Tu se pre svega misli na Zakon o energetici, Zakon o stanovanju i Zakon o zaštiti potrošača.

Cilj projekta: Usaglašavanje akata lokalne samouprave i javnih preduzeća sa donetim zakonima u okviru pregovora sa EU, transparentan rad organa vlasti i učešće građana u odlučivanju.

Tim za sprovođenje projekta:

 • Saša Kostić - koordinator projekta,
 • Milosav Jukić - organizator na projektu,
 • Đokica Jovanović - uređivanje biltena,
 • Rastislav Dinić - uređivanje biltena,
 • Čedoslava Ristić - finansijski menadžer,
 • Dušan Cvetković - edukacija građana,
 • Miroslav Cvetković - edukacija građana,
 • Mirjana Nedeljkov - pravno savetovanje i edukacija građana,
 • Verica Stojanović - stručne analize dokumentacije,
 • Saša Petrović - stručne analize dokumentacije,
 • Nebojša Veličković - stručne analize dokumentacije i mediji,
 • Dragan Perić - tehnička organizacija tribina i okruglih stolova,
 • Zoran Ristić- tehnička organizacija tribina i okruglih stolova,
 • Vladimir Danilov - izrada pamfleta i objava,
 • Dragoljub Ranđelović - izrada pamfleta i objava.

Glavne aktivnosti:

 • Pregovori sa gradskim vlastima oko usklađivanja akata gradske vlasti sa Ustavom i zakonom,
 • Pregovori sa gradskim vlastima oko „prazne stolice“ u javnim preduzećima,
 • Obuka predstavnika u institutu „prazna stolica“,
 • Upoznavanje građana sa pravima i obvezama proisteklim iz Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o stanovanju i Zakona o energetici kao i sa uskraćenim pravima,
 • Tribine sa upoznavanjem rešenja i problema u drugim gradovima,
 • Javna razmatranja predloženih i donetih zakona i njihove primene u praksi,
 • Izdavanje biltena.
Očekivani rezultati:
 • Veće angažovanje građana/ki u radu lokalne samouprave i javnog sektora radi ostvarivanja svojih prava i potreba,
 • „Prazna stolica“ u jednom broju javnih preduzeća,
 • Javna rasprava o budžetu Grada sa mogućnošću građana/ki da iskažu svoje potrebe i predloge.
Adresa Branka Krsmanovića 31, Niš
Telefon +381628406256; 018/303266
Mail info@upss-nis.org
facebook https://www.facebook.com/upss.nis/

Vesti