Odbor za ljudska prava Valjevo

Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU

Odbor za ljudska prava Valjevo je nestranačka, neprofitna, organizacija civilnog društva osnovana u novembru 1999. godine. Sa misijom i ciljem „Da ljudska prava i slobode budu svakodnevna stvarnost“, realizuju se aktivnosti na promociji, edukaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda kroz razvoj civilnog društva, poštovanje demokratskih načela i afirmaciju procesa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju i regionalne evropske tokove. Glavne oblasti delovanja organizacije su promovisanje, zaštita i ostvarenje ljudskih prava lica u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija sa posebnim osvrtom na ljudska prava maloletnika/ca, promovisanje i afirmacija vanzavodskih krivičnih sankcija i mera, borba protiv diskriminacije, pružanje pravne pomoći, u skladu sa zakonom, osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim i ranjivim društvenim grupama.

Projekat Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU koji se sprovodi u 2020.godini za cilj ima doprinos promovisanju, razvoju i primeni sistema vanzavodskih krivičnih sankcija i mera u Srbiji i njihovo usklađivanje sa standardima i praksom EU, kao i aktivno uključivanje civilnog društva i lokalnih zajednica Zapadne i Centralne Srbije u sprovođenje dela Akcionog plana Poglavlja 23. u pristupanju Srbije EU.

Kao rezultate na projektu očekujemo da učesnici u sistemu vanzavodskih krivičnih sankcija i mera u Srbiji budu upoznati sa praksom i stavovima EU u sprovođenju kaznene politike i dela koji se odnosi na alternativne krivične sankcije i mere (AIKS), da obučeni predstavnici lokalnih zajednica, ujedno budu i aktivni učesnici u kreiranju i sprovođenju AIKS, tokom procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji i na kraju, ali ne manje važno, poboljšanje međusektorske saradnje svih ključnih činilaca u sistemu AIKS u zajednici.

Najvažnije grupe aktivnosti:

- Istraživanje primene vanzavodskih (alternativnih) sankcija i mera;

- Analiza trenutnog stanja i rezultata primene AIKS, prikupljanje, obrada, priprema, distribucija i publikovanje Izveštaja;

- Prikupljanje, obrada, priprema, štampa i promocija Brošure sa preporukama E.U. i Ujedinjenih Nacija.

- Javno zagovaranje za veću primenu AIKS u lokalnim zajednicama; Organizovanje okruglih stolova, debata i sastanaka uz učešće predstavnika JLS, povereničkih službi, JP, sudske vlasti, OCD u cilju značaja i veće primene AIKS u šest lokalnih zajednica Zapadne i Centralne Srbije.

- Aktivnosti edukacije i multisektorske saradnje, definisanje predloga i preporuka; Radioničarski interaktivni rad (2 treninga/radionice) na razvoju multisektorske saradnje svih učesnika u sistemu AIKS; Definisanje preporuka i predloga i njihovo prezentovanje donosiocima odluka.

- Medijska promocija sistema vanzavodskih (alternativnih) sankcija i mera.