Odbor za ljudska prava Valjevo

Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse

U nastavku aktivnosti na promovisanju, razvoju i primeni sistema vanzavodskih krivičnih sankcija i mera u Srbiji kao i njihovo usklađivanje sa standardima i praksom EU, OdborVA u partnerstvu sa BOŠ-om i uz podršku Kraljevine Švedske i ove godine nastoji da doprinese nastavku razvoja ovog važnog sistema za svako uređeno društvo.

Ciljevi koji su postavljeni i definisani za ovu projektnu godinu su:

  • Približavanje prakse EU u sprovođenju kaznene politike – Alternativnih sankcija i mera;
  • Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti u lokalnim zajednicama Centralne i Zapadne Srbije o značaju alternativnih sankcija i mera u procesu evropskih integracija.

Kao očekivane rezultate na projektu izdvajamo:

  • Izrada i publikovanje Izveštaja o stanju sprovođenja kaznene politike pri primeni alternativnih sankcija od strane osuđenih lica i njihovih branilaca;
  • Zaključak i izrada ocene usklađenosti sa preporukama Saveta Evrope;
  • Unapređeno razumevanje predstavnika lokalne zajednice (organa javne vlasti i građana) o značaju alternativnih sankcija i mera u procesu evropskih integracija;
  • Unapređena vidljivost projektnih aktivnosti i prepoznavanje OdborVA, kao relevantne organizacije, u oblasti promocije alternativnog izvršenja krivičnih sankcija.

Za dostizanje ciljeva na projektu predviđena su tri seta aktivnosti i to:

Set aktivnosti 1. - Istraživanje

- Istraživanje, analiza sprovođenja alternativnog izvršenja krivičnih sankcija od strane osuđenih lica i njihovih branilaca i ocena usklađenosti sa preporukama Saveta Evrope;

- Izrada i publikovanje Izveštaja o stanju sprovođenja kaznene politike pri primeni alternativnih sankcija od strane osuđenih lica i njihovih branilaca.

Set aktivnosti 2. – Javno zagovaranje

- Organizovanje i sprovođenje četiri javne debate uz učešće predstavnika organa javne vlasti, pravosuđa, advokature, povereničkih službi i OCD u četiri okruga Zapadne i Centralne Srbije;

- Izrada i publikovanje sumarnih zaključaka sa javnih debata (pisani i medijski sadržaji);

-Organizovanje i realizacija završne konferencije i izrada zaključaka i preporuka za unapređenje sistema alternativnih sankcija.

Set aktivnosti 3. – Medijske aktivnosti

- Izrada medijskih sadržaja o značaju primene alternativnih sankcija;

- Online distribuiranje svih proizvedenih medijskih sadržaja;

- Sprovođenje medijske kampanje na društvenim mrežama o značaju alternativnih sankcija.

_______________

Odbor za ljudska prava Valjevo je nestranačka, neprofitna, organizacija civilnog društva osnovana u novembru 1999. godine. Sa misijom „Da ljudska prava i slobode budu svakodnevna stvarnost“, realizuju se aktivnosti na promociji, edukaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda kroz razvoj civilnog društva, poštovanje demokratskih načela i afirmaciju procesa integracije Republike Srbije u Evropsku Uniju i regionalne evropske tokove. Glavne oblasti delovanja organizacije su promovisanje, zaštita i ostvarenje ljudskih prava lica u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija sa posebnim osvrtom na ljudska prava maloletnika/ca, promovisanje i afirmacija vanzavodskih krivičnih sankcija i mera, borba protiv diskriminacije, pružanje pravne pomoći, u skladu sa zakonom, osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim i ranjivim društvenim grupama.