Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Proces pridruživanja Evropskoj uniji i položaj osoba sa invaliditetom– EUQUALITY III

Opis projekta: Osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji, isključivanju i kršenju ljudskih prava u svim aspektima života. U posebno su teškom položaju osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama kojima nije omogućeno ili im je oduzeto pravo da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. Diskriminacija osoba sa invaliditetom prepoznata je u preporukama međunarodnih tela (Komitet za prava osoba sa invaliditetom, Komitet za ljudska prava, Evropska komisija, Savet Evrope), a međunarodni standardi i ugovori o ljudskim pravima su oslonac za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i prakse, ali je ovaj proces u Srbiji veoma spor, a u nekim oblastima netransparentan.

U ovom periodu fokusiraćemo se na procese donošenja i   izmena Porodičnog zakona, Zakona o pravima lica sa mentalnim smetnjama, Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i striktnoj primeni Zakona o pravima lica sa mentalnim smetnjama - korisnika privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti i Zakona o socijalnoj zaštiti. Relevantni dokumenti javnih politika čije će unapređivanje biti u fokusu rada MDRI-S su Strategija o socijalnoj zaštiti, Akcioni plan uz Strategiju o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i Akcioni plan uz Strategiju deinstitucionalizacije.

Dodatno otežavajuća okolnost je nepostojanje sveobuhvatnog i metodološki zasnovanog izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom i stanju ljudskih prava u Republici Srbiji. Jedan od projektnih ciljeva je kreiranje jednog sveobuhvatnog izveštaja koji će ukazati na neophodnost multisektorskog pristupa prilikom rešavanja prepreka sa kojima se ova marginalizovana grupa suočava.

Opšti cilj: Doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji

Period i područje implementacije: 01.01.2022 - 31.10.2022. na teritoriji Republike Srbije.

Tim: Projekat sprovodi Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Osnovana je 2008.godine kao neprofitna, nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International. MDRI-S je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, te ostvarivanju njihove pune uključenosti u društvo. Posebnu pažnju posvećujemo deci i odraslima koji su pod rizikom, ili su već smešteni u rezidencijalne ustanove ili psihijatrijske bolnice.

Kroz svoje programe MDRI-S vrši kontinuiran, nepristrasan monitoring i izveštava o položaju osoba sa invaliditetom i zalaže se za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom kroz zagovaranje za primenu postojećih zakonskih rešenja, sprovođenje neophodnih reformi i primenu dobre prakse u skladu sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava. Do sada smo objavili tri nezavisna monitoring izveštaja: Mučenje kao lečenje, Sklonjeni i zaboravljeni i Zaboravljena deca Srbije.

Kontinuirano radimo analize, istraživanja, pratimo primenu međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i pripremamo alternativne izveštaje o ispunjavanju obaveza Republike Srbije kada je u pitanju poštovanje, zaštita i promocija prava osoba sa invaliditetom. Podneti alternativni izveštaji Komitetu protiv torture, Komitetu za prava osoba sa invaliditetom, Komitetu za ljudska prava, prilog za Univerzalni periodični izveštaj, Komitetu za prava deteta, Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena. Pored pisanja priloga i izveštaja, organizujemo i predstavljanje osnovnih nalaza pred komitetima, učestvujemo na brifinzima komiteta pri razmatranju izveštaja za Srbiju, podnosimo priloge na nacrte opštih komentara, itd.

MDRI-S sprovodi istraživanja i jačanje kapaciteta različitih aktera relevantih za prava osoba sa invaliditetom, kroz promovisanje agende ljudskih prava osoba s invaliditetom. Do sada, organizacija MDRI-S je objavila oko 60 publikacija o pravima osoba sa invaliditetom na srpskom i engleskom jeziku (jedna publikacija prevedena je i na albanski jezik). Kontinuirano realizujemo obuke za organizacije civilnog društva, sudije, socijalne i prosvetne radnike, kao i predavanja i rad sa studentima i mladima.

Zagovaračkim aktivnostima i aktivnostima podizanja svesti želimo da dokumenti javnih politika i zakoni koji budu usvojeni sadrže perspektivu osoba sa invaliditetom, da garantuju ravnopravnost i društvenu jednakost, ukinu lišenje poslovne sposobnosti, uvedu servise podrške za uživanje poslovne sposobnosti, povećaju ulaganja u usluge u zajednici i usluge za samostalan život.

MDRI-S svoj rad usaglašava sa ciljevima održivog razvoja, naročito poštujući princip Leave No One  Behind

Prioritetne oblasti delovanja MDRI-S su: ravnopravnost pred zakonom, pristup obrazovanju i zapošljavanju i pravo na život u zajednici s pozicije mladih sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, kao i dalje praćenje položaja devojčica i žena sa mentalnim invaliditetom.

Aktivnosti: 

 • Prikupljanje i kompiliranje podataka o položaju OSI u Srbiji
 • Angažovanje asistentkinje ili asistenta za kontinuirano prikupljanje podataka o položaju osoba sa invaliditetom
 • Angažovanje agencije/ udruženja za komunikaciju
 • Izrada koncepta komunikacione strategije i realizacija tokom čitavog projekta na društvenim mrežama, digitalnim medijima, mejnstrim medijima.
 • Izrada  izveštaja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini (nulti)
 • Angažovanje  dva eksperta za izradu izveštaja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini (nulti)
 • Javno predstavljanje  izveštaja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini (nulti)
 • Prevod, dizajn i štampa izveštaja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini (nulti)
 • Elektronsko izdanje   izveštaja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini (nulti)na engleskom jeziku
 • Redizajniranje  vebsajta MDRI-S
 • Ažuriranje, redizajn,  prevod i elektronsko izdanje profila organizacije srpskom i engleskom jeziku
 • Sastanci sa OCD i predstavnicima (međunarodnih tela, EU, UN, ILO) i predstavnicima relevantnih ministarstava(MINRZS, MINLJMPDD, MINBPD)
 • Organizovanje sastanaka sa predstavnicima sektora poslodavaca
 • Angažovanje samozastupnika/ca konsultanata
 • Realizacija zajedničke inicijative sa Unijom poslodavaca

Rezultati- očekivani rezultati: 

- Izrađen  izveštaj o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini.

- Zainteresovanoj javnosti i međunardnim i domaćim akterima predstavljen  izveštaj o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za 2021.godini.

- Međunarodna tela za ljudska prava (CoE, CRPD, UN CAT, CPT, State Department) i Evropska komisija upoznata sa i stanjem ljudskih prava osoba sa invaliditetom u R Srbiji.

- Uspostavljena saradnja MDRI-S sa poslovnim sektorom u razvoju inovativnih pristupa u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Vesti