Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Proces pridruživanja Evropskoj uniji i položaj osoba sa invaliditetom tokom pandemije COVID-19 – EUQUALITY II

Opis projekta:Sa pojavom novog koronavirusa položaj osoba sa invaliditetom se znatno pogoršao. U posebnom riziku su oni koii borave u institucijama socijalne zaštite. Oni su pre svega izloženi teškim ograničenjima koja su deo mera protiv zaraze. Ova ograničenja su od početka pandemije bila dublja i duže trajala nego ograničenja nametana opštoj populacija. Smatramo da je vrlo značajno sprovoditi intenzivan nezavisni monitoring ovih ustanova i u toku pandemije. U skladu sa tim jedan od pravaca delovanja naše organizacije do kraja 2021. godine biće praćenje situacije u domovima, mere koje nadležno ministarstvo propisuje i zagovaranje za svrsishodni nezavisni monitoring.U ovom periodu fokusiraćemo se i na unapređivanje zakona i politika koja se odnose na osobe sa invaliditetom, i to na procese donošenja i izmena Porodičnog zakona, Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o pravima lica sa mentalnim smetnjama, Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakona o pravima lica sa mentalnim smetnjama - korisnika smeštaja u socijalnoj zaštiti. Relevantni dokumenti javnih politika čije će unapređivanje biti u fokusu rada MDRI-S su Strategija o socijalnoj zaštiti, Akcioni plan za Strategiju o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i Program deinstitucionalizacije. Posebno važni dokumenti su Revidirani akcioni plan za poglavlje 23, kao i Akcioni plan za poglavlje 19, ka kojima će naši zagovarački napori biti usmereni. Ovi dokumenti treba da sadrže načelne pravce unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i to kroz uspostavljanje ravnopravnosti, kvalitetnog antidiskriminacionog pravnog okvira, donošenje programa deinstitucionalizacije i drugih promena u ciju usklađivanja sa EU standardima.

Opšti cilj: Doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava osoba sa invaliditetom u procesu pridruživanja Evropskoj uniji sa fokusom na efekte pandemije COVID-19 u Srbiji.

Period i područje implementacije: 01.12.2020 - 30.11.2021. na teritoriji Republike Srbije.

Tim: Projekat sprovodi Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Osnovana je 2008.godine kao neprofitna, nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International. MDRI-S je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, te ostvarivanju njihove pune uključenosti u društvo. Posebnu pažnju posvećujemo deci i odraslima koji su pod rizikom, ili su već smešteni u rezidencijalne ustanove ili psihijatrijske bolnice. U poslednje dve godine akcenat smo stavili na položaj devojčica i žena smeštenih u rezidencijalne ustanove, kao posebno marginalizovane grupe osoba sa invaliditetom, i rodno specifično nasilje. MDRI-S je identifikovala kao veliki problem integraciju mladih osoba sa mentalnim i intelektualnim  invaliditetom u društvo. Naime, mlade osobe sa invaliditetom su u posebnom riziku od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije usled nemogućnosti zapošljavanja i nedostatka adekvatnih servisa podrške. Njihovim uključivanjem u rad omladinskih i drugih lokalnih organizacija položaj mladih sa invaliditetom bi bio umnogome unapređen. Prioritetne oblasti delovanja MDRI-S su: ravnopravnost pred zakonom, pristup obrazovanju i zapošljavanju i pravo na život u zajednici s pozicije mladih sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, kao i dalje praćenje položaja devojčica i žena sa mentalnim invaliditetom.

Aktivnosti: 

 •  Prikupljanje i kompiliranje podataka o položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji
 • Izrada analize o položaju osoba sa mentalnim invaliditetom za vreme pandemije
 • Sprovođenje kampanje tokom čitavog projekta na društvenim mrežama, digitalnim medijima, mejnstrim medijima.
 • Organizovanje peer to peer saradnje sa BIRN i/ili drugim istraživačkim portalima
 • Organizovanje sastanaka OCD u vezi sa monitoringom ustanova socijalne zaštite
 • Priprema evaluacije rada NPM i inspekcije MINRZS
 • Promocija nalaza evaluacije rada NPM i inspekcije
 • Sastanci sa OCD i predstavnicima međunarodnih tela, EU, UN
 • Razvoj orjentacije organizacije u kontekstu pridruživanja Srbije EU
 • Angažovanje konsultanata i sprovođenje analize procene radne sposobnosti osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji sa aspekta CRPD
 • Angažovanje konsultanata i sprovođenje istraživanja o stavovima i preprekama za zapošljavanje OSI iz ugla poslodavaca
 • Angažovanje konsultanta i sprovođenje istraživanja o stavovima i preprekama za zapošljavanje OSI iz ugla osoba sa invaliditetom i roditelja/staratelja
 • Organizovanje sastanaka sa Unijom poslodavaca i ManPower Group
 • Organizacija javnog događaja
 • Peer to peer saradnja sa temom zapošljavanja osoba sa mentalim invaliditetom

Rezultati- očekivani rezultati: 

- Publikovan izveštaj o stanju prava osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji za vreme pandemije

- Zainteresovanoj javnosti i akterima predstavljeno kršenje prava osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji za vreme pandemije

- Publikovana i promovisana evaluacija rada Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u toku pandemije

- Uspostavljena saradnja OCD u cilju nezavisnog monitoring rada institucija socijalne zaštite za smeštaj

- Uspostavljena saradnja MDRI-S i Unije poslodavaca u razvoju inovativnih pristupa zapošljavanju osoba sa invaliditetom

- Promovisane preporuke za izmenu pravila i postupka procene radne sposobnosti osoba sa invaliditetom u Srbiji

- Promovisani rezultati istraživanja o stavovima i preprekama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vesti