Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom- faza II

Opis projekta: Jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom i mladih za aktivno učešće u procesima usklađivanja normativnih okvira sistema socijalne zaštite, porodičnog prava, ravnopravnosti pred zakonom i izbornih reformi sa standardima Evropske unije.

Cilj projekta: Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD za razumevanje praćenje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i poznavanje  složenih procesa donošenja odluka; povećanje učešća i vidljivosti OCD u procesima donošenja odluka i harmonizaciji javnih politika sa EU u skladu sa prepoznatim problemima u pglavlju 23, kao i unapređenje informisanosti stručne i šire javnosti o značaju socijalne uključenosti i participacije osoba sa invaliditetom, a naročito mladih za razvoj lokalne zajednice i promociju diverziteta društva u celini.

Period i područje implementacije:16.11.2018 - 15.09.2019. na teritoriji Republike Srbije.

TimProjekat sprovodi Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Osnovana je 2008.godine kao neprofitna, nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International. MDRI-S je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, te ostvarivanju njihove pune uključenosti u društvo. Posebnu pažnju posvećujemo deci i odraslima koji su pod rizikom, ili su već smešteni u rezidencijalne ustanove ili psihijatrijske bolnice. U poslednje dve godine akcenat smo stavili na položaj devojčica i žena smeštenih u rezidencijalne ustanove, kao posebno marginalizovane grupe osoba sa invaliditetom, i rodno specifično nasilje. MDRI-S je identifikovala kao veliki problem integraciju mladih osoba sa mentalnim i intelektualnim  invaliditetom u društvo. Naime, mlade osobe sa invaliditetom su u posebnom riziku od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije usled nemogućnosti zapošljavanja i nedostatka adekvatnih servisa podrške. Njihovim uključivanjem u rad omladinskih i drugih lokalnih organizacija položaj mladih sa invaliditetom bi bio umnogome unapređen. Prioritetne oblasti delovanja MDRI-S su: ravnopravnost pred zakonom, pristup obrazovanju i zapošljavanju i pravo na život u zajednici s pozicije mladih sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, kao i dalje praćenje položaja devojčica i žena sa mentalnim invaliditetom.

Aktivnosti: 

- Dve infosesije za predstavnike lokalnih organizacija i aktivista sa ciljem unapređenja podrške koju pružaju osobama sa invaliditetom;

- Dve obuke o standardima ravnopravnosti za omladinske organizacije i drugih OCD;

- Dva dvodnevna treninga za osobe sa mentalnim invaliditetom;

- Dva treninga za roditelje/predstavnike OSI i njihovih organizacija;

- Intenziviranje saradnje sa OCD kroz Platformu za praćenje primene preporuka mehanizama UN, kao i korišćenje uticaja platforme za zagovaranje odgovarajućih promena relevantnih zakona;

- Direktna komunikacija sa relevantnim donosiocima odluka kroz Vladin savet za praćenje primena preporuka i druge platforme, sa ciljem skretanja pažnje na probleme OSI iznete u izveštaju EU o napretku Srbije;

- Podnošenje izveštaja u saradnji sa tri OCD, o napretku Srbije ka EU i/ili drugih međunarodnih ugovornih tela, koji sadrže podatke o specifičnom položaju mladih u oblastima od značaja(poslovna sposobnost tj. jednakost pred zakonom, život u zajednici, zaštita od zanemarivanja i zlostavljanja, obrazovanje i zapošljavanje);

- Učešće u konsultacijama i/ili javnoj raspravi, kao i zagovaranje za izmenu relevantnih zakona, zajedno sa drugim OCD;

- Izrada i podnođenje jednog Mišljenja o predloženim izmenama pravnog okvira u saradnji sa drugim organizacijama;

- Aktivno zagovaranje za reformu pravnog okvira u oblasti poslovne sposobnosti osoba sa mentalnim invaliditetom;

- Izrada predloga praktične politike u oblasti ravnopravnosti pred zakonom;

- Izrada i objavljivanje komparativne studije o načinima podrške u odlučivanju i koncepta poslovne sposobnosti u skladu sa članom 12 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom;

- Sprovođenje kampanje na društvenim mrežama o osnaživanju mladih sa mentalnim invaliditetom, njihovim pravima i relevantnim Evropskim standardima;

- Pisanje i objavljivanje članka u partnerskim medijima, u vezi sa pravima osoba sa invaliditetom u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Rezultati- očekivani rezultati: Ojačani kapaciteti OCD za aktivno zagovaranje inkluzivnog pristupa u procesu pregovara Srbije sa Evropskom unijom, Unapređen kvalitet doprinosa i učešća lokalnih organizacija civilnog društva i medija u praćenju napretka Srbije u oblasti vladavine prava, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i političke porticipacije OSI, sa posebnim osvrtom na mlade sa intelektualnim, kognitivnim i mentalnim teškoćama kao i bolja informisanost stručne i šire javnosti o značaju socijalne uključenosti i participacije OSI,a naročito mladih, za razvoj lokalne zajednice i društva u celini.