Vesti

Radionica za roditelje „Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je organizovala radionicu „Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka", 16. februara 2018.godine, u hotelu 88rooms. Radionici su prisustvovali roditelji dece i mladih sa invaliditetom koji su želeli da nauče više o pružanju podrške u odlučivanju.

Radionica je bila interaktivnog karaktera, sa posebnim fokusom na razvoj praktičnih veština i znanja, sa mnoštvom mogućnosti za postavljanje pitanja i diskusiju. 

Radionicu je vodila istaknuta aktivstkinja iz Australije, Čer Nikolson, koja se bavi zagovaranjem za prava osoba sa invaliditetom. Cher je koordinirala pilot projekat o podršci u odlučivanju za 26 pojedinca sa različitim oblicima invaliditeta(uključujući autizam, povrede mozga i intelektualne teškoće).

Opšti cilj projekta „Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija:organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom" je jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u procesima reforme sistema obrazovanja, socijalne politike, ravnopravnosti pred zakonom u okviru procesa integracije Srbije u EU. Cilj projekta, iz koga je proizašla ova aktivnost, je izgradnja kapaciteta lokalnih OCD za razumevanje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i razumevanje složenih procesa donošenja odluka. Aktivnosti koje su podržane kroz ovaj projekat tiču se tematske oblasti vladavine prava, poštovanja ljudskih i manjinskih prava i jačanje demokratskih institucija i procedura uz poseban osvrt na položaj mladih sa invaliditetom i potencijal za njihovo uključivanje u kreiranje javnih politika na svim nivoima.