Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom

Opis projekta: Jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u procesima reforme sistema obrazovanja, socijalne politike, ravnopravnosti pred zakonom u okviru procesa integracije Srbije u EU.

Cilj projekta: Izgradnja kapaciteta OCD za razumevanje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i razumevanje složenih procesa donošenja odluka; povećanje učešća i vidljivosti OCD i lokalnih aktera u nacionalnim procesima donošenja odluka i harmonizaciji zakona i javnih politika sa EU, kao i unapređenje informisanosti stručne i šire javnosti o značaju socijalne uključenosti i participacije osoba sa invaliditetom, a naročito mladih za razvoj lokalne zajednice i društva u celini.

Period i područje implementacije:01.12.2017 - 30.09.2018. na teritoriji Republike Srbije.

TimProjekat sprovodi Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Osnovana je 2008.godine kao neprofitna, nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International. MDRI-S je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, te ostvarivanju njihove pune uključenosti u društvo. Posebnu pažnju posvećujemo deci i odraslima koji su pod rizikom, ili su već smešteni u rezidencijalne ustanove ili psihijatrijske bolnice. U poslednje dve godine akcenat smo stavili na položaj devojčica i žena smeštenih u rezidencijalne ustanove, kao posebno marginalizovane grupe osoba sa invaliditetom, i rodno specifično nasilje. MDRI-S je identifikovala kao veliki problem integraciju mladih osoba sa mentalnim i intelektualnim  invaliditetom u društvo. Naime, mlade osobe sa invaliditetom su u posebnom riziku od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije usled nemogućnosti zapošljavanja i nedostatka adekvatnih servisa podrške. Njihovim uključivanjem u rad omladinskih i drugih lokalnih organizacija položaj mladih sa invaliditetom bi bio umnogome unapređen. Prioritetne oblasti delovanja MDRI-S su: ravnopravnost pred zakonom, pristup obrazovanju i zapošljavanju i pravo na život u zajednici s pozicije mladih sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, kao i dalje praćenje položaja devojčica i žena sa mentalnim invaliditetom.

Aktivnosti: 

- Dve infosesije sa OCD o položaju osoba sa invaliditetom i informisanje o procesu deinstitucionalizacije, sprečavanju nasilja i poslovnoj sposobnosti;

- Informisanje o ulozi OCD u procesima donošenja odluka i značaju dijaloga;

- Izrada scenarija za obuke o standardima poštovanja ravnopravnosti u radu omladinskih organizacija i drugih OCD;

- Promocija modela pružanja podrške u odlučivanju kao preduslova participacije mladih sa invaliditetom;

- Umrežavanje sa drugim organizacijama i institucijama;

- Prikupljanje podataka i analiza prakse centara za socijalni rad u postupcima lišavanja poslovne sposobnosti;

- Uključivanje najmanje tri OCD u izradu priloga za izveštaje o napretku;

- Učešće u javnim raspravama i zagovaranje za izmenu relevantnih propisa;

- Izrada informativnog materijala o značaju uključivanja osoba sa invaliditetom za demokratski i ekonomski razvoj;

- Uređivanje i objavljivanje dvomesečnog on-line magazina;

- Konferencija za štampu o preporukama iz izveštaja o napretku Srbije.

Rezultati- očekivani rezultati: Relevantni akteri na lokalnom nivou poseduju veštine i znanja za učešće u dijalogu sa vlastima prilikom izrade lokalnih politika i propisa na nacionalnom nivou, kao i za zastupanje interesa i jačanje participacije osoba sa invaliditetom; Unapređen kvalitet izveštavanja o napretku Srbije u procesu pristupanja EU kroz umrežavanje i intenzivniju saradnju u oblastima pravosuđa i ljudskih prava u skladu sa prepoznatim problemima u poglavlju 23 i preporukama međunarodnih institucija; Bolja informisanost stručne i šire javnosti o značaju socijalne uključenosti i participacije mladih i osoba sa invaliditetom za razvoj lokalne zajednice i društva u celini.