Vesti

Infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom u Leskovcu

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S realizovala je infosesiju sa lokalnim organizacijama sa ciljem unapređenja podrške koju pružaju osobama sa invaliditetom i jednodnevnu obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom,12. juna 2019.godine. Infosesija i obuka održane su u hotelu "Kompleks Apostolović" u Leskovcu.

Obuci su prisustvovali stručnjaci/stručnjakinje u direktnom radu sa mladima sa mentalnim invaliditetom, omladinske radnice koji imaju određeno iskustvo i interesovanje za rad sa mladima iz osetljivih grupa.

Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija o pravima osoba sa mentalnim invaliditetom i unaprede svoja znanja i veštine potrebne za pružanje kvalitetne podrške mladima sa mentalnim invaliditetom kroz interaktivni rad i diskusiju.Osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji, isključivanju i kršenju ljudskih prava u svim aspektima života. U posebno su teškom položaju osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama kojima nije omogućeno ili im je oduzeto pravo da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. Mladi sa mentalnim invaliditetom su u posebnom riziku od lišenja građanskih prava. Po završetku obrazovanja, nemaju mogućnost zaposlenja ili daljeg školovanja zbog nedostatka podrške te su pod rizikom od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije.

Cilj projekta "Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: Organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom - Faza II" je jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u procesima reforme sistema obrazovanja, socijalne politike, ravnopravnosti pred zakonom i izbornih reformi u okviru procesa integracije Srbije u EU. Aktivnost je proizišla iz cilja koji se odnosi na izgradnju kapaciteta lokalnih OCD za razumevanje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i razumevanje složenih procesa donošenja odluka. Rad MDRI-S podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji".