Vesti

Radionica „Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka"

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je organizovala dvodnevnu radionicu Podrška osobama sa invaliditetom u donošenju odluka", 13-14. februara 2018. godine, u hotelu 88rooms. Dvodnevnoj radionici prisustvovali su profesionalci i profesionalke koji pružaju podršku u odlučivanju osobama sa invaliditetom i koji su želeli da nauče više o pružanju podrške u odlučivanju. 

Radionica je bila interaktivnog karaktera, sa posebnim fokusom na razvoj praktičnih veština i znanja, sa mnoštvom mogućnosti za postavljanje pitanja i diskusiju. Drugog dana radionice, pridružile su nam se i tri mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, koje su nam pomogle u demonstraciji primene praktičnog modela podrške u odlučivanju.

Radionicu je vodila istaknuta aktivstkinja iz Australije, Čer Nikolson, koja se bavi zagovaranjem za prava osoba sa invaliditetom. Čer je koordinirala pilot projekat o podršci u odlučivanju za 26 pojedinca sa različitim oblicima invaliditeta(uključujući autizam, povrede mozga i intelektualne teškoće).

Opšti cilj projekta Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija:organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom" je jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u procesima reforme sistema obrazovanja, socijalne politike, ravnopravnosti pred zakonom u okviru procesa integracije Srbije u EU. Cilj projekta, iz koga je proizašla ova aktivnost, je izgradnja kapaciteta lokalnih OCD za razumevanje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i razumevanje složenih procesa donošenja odluka. Aktivnosti koje su podržane kroz ovaj projekat tiču se tematske oblasti vladavine prava, poštovanja ljudskih i manjinskih prava i jačanje demokratskih institucija i procedura uz poseban osvrt na položaj mladih sa invaliditetom i potencijal za njihovo uključivanje u kreiranje javnih politika na svim nivoima.