Vesti

Održana obuka za roditelje/ predstavnike OSI i njihovih organizacija u Novom Sadu

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S održala je obuku za roditelje/ predstavnike OSI i njihovih organizacija 5. i 6. aprila 2019.godine u Novom Sadu. Obuka je trajala dan i po. Obuci je prisustvovalo oko 10 roditelja/ staratelja osoba sa invaliditetom, predstavnika udruženja OSI. Učesnice/ci su imali mogućnost da saznaju više o poslovnoj sposobnosti, posledicama lišenja poslovne sposobnosti kao i o pružanju podrške u odlučivanju osobama sa invaliditetom kroz prizmu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Opšti cilj projekta Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija. organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom- Faza II u okviru koga se sporovodi ova aktivnost je jačanje organizacija civilnog društva, osoba sa invaliditetom i mladih za aktivno učešće u procesima usklađivanja normativnog okvira sistema socijalne zaštitie, porodičnog prava, ravnopravnosti pred zakonom i izbornih reformi sa standardima Evropske unije, dok je specifičan cilj aktivnosti koju smo sproveli izgradnja kapaciteta lokalnih OCD i loklanih aktivista za razumevanje i praćenje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i poznavanje složenih procesa donošenja odluka (od međunarodnog, preko nacionalnog do lokalnog nivoa).

Obuka je protekla u pozitivnoj, radnoj atmosferi i razmeni znanja i informacija sa dovoljno vremena za panel diskusije nakon svake prezentacije.