Vesti

Obuka za mlade osobe sa mentalnim invaliditetom za samozastupanje

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S održala je obuku za mlade osobe sa mentalnim invaliditetom za samozastupanje 1. i 2. marta 2019.godine u Beogradu. Obuka je trajala dan i po. Obuci je prisustvovalo oko 10 osoba sa mentalnim invaliditetom. Učesnice/i su imali mogućnost da saznaju više o donošenju odluka uz podršku i steknu veštine za samozastupanje. 

Opšti cilj projekta Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija. organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom- Faza II u okviru koga se sporovodi ova aktivnost je jačanje organizacija civilnog društva, osoba sa invaliditetom i mladih za aktivno učešće u procesima usklađivanja normativnog okvira sistema socijalne zaštitie, porodičnog prava, ravnopravnosti pred zakonom i izbornih reformi sa standardima Evropske unije, dok je specifičan cilj aktivnosti koju smo sproveli izgradnja kapaciteta lokalnih OCD i loklanih aktivista za razumevanje i praćenje položaja osoba sa mentalnim invaliditetom i poznavanje složenih procesa donošenja odluka (od međunarodnog, preko nacionalnog do lokalnog nivoa).

Obuka je protekla u pozitivnoj, radnoj atmosferi i razmeni znanja i informacija.