Vesti

Radni sastanak - "Path of Deinstitutionalization-Urgent Moves (PODIUM)"

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, u svojim prostorijama, 8. i 15. marta 2018.godine, organizovala je PODIUM radni sastanak. Radnom sastanku prisustvovali su predstavnici i predstavnice civilnog sektora i relevantnih institucija.

Radni sastanak se satojao iz dva dela: 

- Prvog dana, 8.marta 2018.godine,Maša Pavlović i Lazar Stefanović iz MDRI-S prezentovali su prisutnima pojam deinstitucionalizacije i međunarodni okvir s posebnim osvrtom na član 19. i član 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Potom su učesnici i učesnice sastanka diskutovali o procesu deinstitucionalizacije u Srbiji.

- Drugog dana, 15.marta 2018. godine, koleginice Marijana Jović i Nataša Milojević iz Ženske mirovne grupe (ŽMIG) predstavile su model podrške mladim osobama sa intelektualnim invaliditetom u odlučivanju, kao primer dobre prakse. Nakon toga učesnici i učesnice sastanaka udruženim snagama radili su na pronalaženju koraka neophodnih za sprovođenje procesa deinstitucionalizacije i unapređivanju usluga namenjenih životu u zajednici.

Moderatorka radnog sastanaka bila Tatjana Lazor Obradović,savetnica za profesionalnu obuku Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Opšti cilj projekta "Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija:organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom" je jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u procesima reforme sistema obrazovanja, socijalne politike, ravnopravnosti pred zakonom u okviru procesa integracije Srbije u EU. Cilj projekta, iz koga je proizašla ova aktivnost, je unapređivanje informisanosti stručne i šire javnosti o značaju socijalne uključenosti i participacije osoba sa invaliditetom, a naročito mladih, za razvoj lokalne zajednice i društva u celini. Aktivnosti koje su podržane kroz ovaj projekat tiču se tematske oblasti vladavine prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava i jačanje demokratskih institucija i procedura  uz poseban osvrt na položaj mladih sa invaliditetom i potencijal za njihovo uključivanje u kreiranje javnih politika na svim nivoima.