Nezavisno udruženje novinara Srbije

Osnaženi novinari – temelj profesionalnog izveštavanja

Opšti cilj: Doprineti demokratskom razvoju društva, i usvajanju i primeni EU standarda u oblasti slobode medija i informisanja.

Specifični ciljevi

SC.1Osnaženi novinari poznaju svoja prava iznaju kako da ih ostvare.

SC.2NUNS je prepoznat kao ključni nezavisni akter u odbrani prava novinara i zastupanju javnog interesa u informisanju  kroz kvalitetno i pravovremeno informisanje članstva, kao i domaćih i međunarodnih stejkholdera.

 

Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa ekspertima. NUNS je organizacija koja se u skladu sa temeljima na kojima je zasnovana bavi svakodnevni, monitoringom poštovanja odnosno kršenja prava medijskih profesionalaca, javno reaguje i osudjuje kršenja prava medijskih profesionalaca, pruža pravne savete i uslugu zastupanja članova na sudu, promoviše Etički kodeks novinara Srbije, radi na profesionalnom razvoju medijskih profesionalaca, a kroz organizaciju javnih događaja u Beogradu i drugim gradovima, aktivno učestvuje na polju reforme medijskog zakonodavstva Srbije.

Osnovne aktivnosti:

 

A1 – Analiza

A2 - Monitoring i reagovanje

A3 – Zagovaračke aktivnosti

A-4 – Kampanje

A-5 – Kreiranje  medijskog sadržaja 

 

 

Očekivani rezultati projekta:

Rezultat 1: Novinari čija su prava profesionalna i ljudska prava prekršena dobijaju pravnu pomoć posredstvom NUNS-a

Rezultat 2: Novinari čija su prava profesionalna i ljudska prava prekršena dobijaju pravnu pomoć posredstvom NUNS-a

Rezultat 3: Ciljana javnost informisana o sprovedenim merama iz AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na bezbednost novinara i medijske slobode.

Rezultat 4: Stalna radna grupa za bezbednost novinara razmatra preporuke NUNS-a i koristi ih u praksi.

Rad Nezavisnog udruženja novinara Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

 

Vesti