Nezavisno udruženje novinara Srbije

Slobodan i bezbedan novinar=informisani građani

Opšti cilj - Jačanje uticaja organizacija medijskog društva na razvoj medijskih politika u skladu sa najboljom EU praksom, te doprinos demokratskom razvoju Srbije.

Specifični ciljevi

  1. Novinari znaju koja su njihova prava i kako da ih ostvare 
  1. Zakonski okvir koji garantuje medijska prava i slobode unapređen u skladu sa međunarodnom praksom 

Projekat se realizuje u periodu od 15. novembra 2018. do 15. septembra 2019. na teritoriji Srbije.

Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima. NUNS je organizacija koja se u skladu sa temeljima na kojima je zasnovana bavi svakodnevni, monitoringom poštovanja odnosno kršenja prava medijskih profesionalaca, javno reaguje i osudjuje kršenja prava medijskih profesionalaca, priža pravne savete i uslugu zastupanja članova na sudu, promoviše Etički kodeks novinara Srbije, radi na profesionalnom razvoju medijskih profesionalaca, a kroz organizaciju javnih događaja u Beogradu i drugim gradovima, aktivno učestvuje na polju reforme medijskog zakonodavstva Srbije.

Osnovne aktivnosti:

A1 - Informisanje i edukacija

A2 - Monitoring i reagovanje

A3 - Zagovaranje i kampanje

Očekivani rezultati projekta:

R1: Novinari su informisani o bezbednosnim rizicima u svom radu i mehanizmima zaštite

R2: Nosioci dužnosti su informisani o nedostacima pravnog i institucionalnog okvira koji garantuje medijska prava i slobode u tri ključne oblasti: zaštita bezbednosti novinara, nezavisnost rada regulatornog tela za elektrosnke medije (Zakon o el. medijima) i sufinansiranje medijskih sadržaja od značaja za javni interes u javnom informisanju

R3: Nosioci dužnosti usvajaju sugestije civilnog društva za unapređenje pravnog okvira koji garantuje medijska prava i slobode u gore pomenute tri ključne oblasti

Rad Nezavisnog udruženja novinara Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.