Nezavisno udruženje novinara Srbije

Medijski zakoni po meri građana

Opšti cilj projekta je jačanje uticaja organizacija medijskog društva na razvoj medijskih politika u skladu sa najboljom EU praksom, te doprinos demokratskom razvoju Srbije. Specifični cilj projekta je jačanje pozicije NUNS-a kao kredibilnog zastupnika interesa svog članstva i drugih novinara u procesu donošenja medijskih zakona, a kroz proces javnog zagovaranja zakonskih rešenja koji podrazumeva osnaživanje ciljne grupe kroz informisanje, obezbeđivanje njihovog učešća u razvoju i usvajanju rešenja, te obezbeđivanje platforme (glasa) koja će omogućiti da njihovi stavovi budu pravno uokvireni i preneti donosiocu odluka.

Projekat se realizuje u periodu od 15. novembra 2017. do 15. septembra 2018. na teritoriji Srbije.

Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima. NUNS je organizacija koja se, u skladu sa temeljima na kojima je zasnovana, bavi svakodnevnim monitoringom poštovanja odnosno kršenja prava medijskih profesionalaca, javno reaguje i osudjuje kršenja prava medijskih profesionalaca, pruža pravne savete i uslugu zastupanja članova na sudu, promoviše Etički kodeks novinara Srbije, radi na profesionalnom razvoju medijskih profesionalaca, a kroz organizaciju javnih događaja u Beogradu i drugim gradovima aktivno učestvuje na polju reforme medijskog zakonodavstva Srbije.

Osnovne aktivnosti:

A1- Pravna analiza i izrada predloga za izmene medijskih zakona;
A2- Obezbeđivanje podrške kroz konsultacije sa novinarskom, medijskom zajednicom kao i sa širim opusom OCD i finiliziranje predloga izmena;
A3- Zagovaranje za usvajanje predloženih rešenja.

Očekivani rezultati projekta:

1. Članovi NUNS-a i drugi novinari su informisani o trenutnim zakonskim okvirima, imaju potrebna znanja koja će im pomoći da formiraju stavove u vezi sa zakonskim rešenjima na kojima NUNS radi (minimum 3500 medijskih profesionalaca je informisano o rešenjima);
2. Novinari učestvuju u kreiranju zakonskih rešenja (minimum 60 novinara);
3. Šira i stručna javnost je informisana o stavovima NUNS-a i članova Udruženja i podržava proizvedena rešenja (minimum 12 OCD);
4. Proizvedena zakonska rešenja su uzeta u razmatranje od strane donosilaca odluka (minimum dva predloga uzeta u razmatranje).